က်မ္းျမတ္ကုရ္္အာန္၏ေခတ္ေရွ.ေျပးေဟာကိန္းမ်ား။(၁)

မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ ကမာၻတြင္ ကံအေကာင္းဆံုးေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အ ဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္၊ ၎တို႔ထံတြင္ အလြန္တရာမွ် ေခတ္ေရွွ႔သို႔ အျမဲဦးေဆာင္လွ်က္ ရွွိေနေသာ တုႏွူိင္းမဲ့ ကိုးကြယ္ရာအရွင္၏ ေခတ္မီွလမ္းညြန္က်မ္္းၾကီီး ရွိေနေသာေၾကာင့္ ပင္။ ထိုလမ္းညြန္က်မ္္း၏ အမည္မွာ ကုရ္္အာန္ျဖစ္သည္။ထိုက်မ္းကို တုႏွူိင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာ အရွင္က တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္  (အရွင္ျမတ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ မဂၤလာ အျဖာျဖာ က်ေရာက္္ ပါေစ။) ထံသို႔ ဗ်ာဒိတ္အျဖစ္ခ်ေပးခဲ့ေသာ က်မ္းတစ္ဆူ ျဖစ္သည္။

ကုရ္္အာန္၂း၁၈၅တြင္ ကုရ္္အာန္သည္ လူသားတစ္ရပ္လံုးအတြက္ လမ္းညြန္ခ်က္ျဖစ္ သည္။ ၎၏လမ္း ညြန္ခ်က္သည္ ထင္ရွားေသာ အေထာက္ အထား ျဖစ္သကဲ့သို႔ အ မွားႏွင့္ အမွန္ ကို ခြဲျခား သိရွိႏိုင္ေသာ မွတ္ေက်ာက္ လည္းျဖစ္သည္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ေခတ္ေရွ႕ေျပးေဟာကိန္းမ်ား(၁) မွ (၁၂) ေပါင္းခ်ဳပ္

အထက္ပါ တိုေတာင္း လွေသာ စာပိုဒ္ေလးတြင္ ကမာၻ႔လူသား  တစ္ရပ္လံုးအတြက္ မရွိ မျဖစ္ အလိုအပ္ ဆံုး ေသာ ၊အဓိကအခ်က္ သံုးခ်က္ပါဝင္ေလသည္။

(၁) ကုရ္္အာန္၏လမ္းညြန္္မႉသည္  လူသားတစ္ရပ္လံုးအတြက္  ၿဖစ္သည္။ ထိုလမ္းညြန္ မႉတြင္ ေခတ္တိုင္ႏွင့္ ေနရာတိုင္းအတြက္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ ကံုလံုၾကြယ္ဝ ျပီးျပည့္စံု သည့္ နည္း စနစ္မ်ား ပါဝင္သည္။

(၂)  ထိုလမ္းညြန္မႉတြင္ လက္ေတြ႔ဘဝ တည္ေဆာက္ရာ၌ ရရွိမည့္အက်ိဳးမ်ားႏွင့္ စပ္ လွ်င္းျပီးနားလည္ ရန္လြယ္ကူေသာ က်ိုဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားျဖင့္ အျပည့္အဝအာမ ခံခ်က္ မ်ား ပါဝင္သည္။

(၃)လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ အေကာင္းႏွင့္အဆိုးကို တိက်ေသျခာစြာ ခြဲျခားစိတ္ျဖာ၍ ၊ ကြက္ ကြက္ကြင္းကြင္း ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ၊ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားပါဝင္သည္။ ထိုက်မ္းျမတ္ကုရ္္အာန္ သည္ အာရဗီ စာေပျဖင့္ ခ်ေပး ေသာက်မ္းျမတ္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အရဗ္္မ်ားအတြက္ သာလွ်င္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ကုရ္အာန္ ၈၁း၂၇ တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

It is not except a reminder to the worlds

(ထို လမ္းညြန္က်မ္း ကုရ္အာန္သည္ လူသားတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ဆံုးမၾသဝါဒက်မ္းးျဖစ္သည္။)

ထို္က်မ္းသည္ လူသားတစ္ရပ္လံုးအတြက္  ျဖစ္သည္။ ထိုေဖာ္ျပပါ အာယာသ္သည္ အေစာ ဆံုးက်ေရာက္ေသာ အာယာသ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစတင္၍၊ အစၥလာမ္ ဟူ ေသာသာ သနာသည္ ကမာၻ႔လူသားတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ကမာၻကုန္က်ယ္ သေရြ႔ ကမာၻၾကီး တည္ရွိေနသ၍ လူသားတစ္ရပ္လံုးအတြက္ အေျခခံဝါဒ လမ္းစဥ္အျဖစ္ စတင္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ဆက္ လက္၍ ၈၁း၂၈ တြင္

لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ

For whoever wills among you to take a right course.

(အသင္တို႔အနက္ ထို က်မ္းဂန္၏ လမ္းညြန္မႉအတိုင္း ဘဝတည္ေဆာက္ သူမ်ားသာလ်ွင္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ လမ္းမွန္ ရရွိသူ မ်ား ျဖစ္သည္။)

အထက္ပါအာယသ္္၏ လွပရွင္းလင္းေသာေဖာ္္ျပခ်က္မွာ လူသားမ်ားအနက္ မည္သူမဆုိ ကုရ္္အာန္၏ လမ္းညြန္မႉအတိုင္း ဘဝတည္ေဆာက္သူမ်ားသာလွ်င္ ေျဖာင့္မတ္ေသာလမ္း မွန္ ရရွိသူ မ်ားျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ပင္။ ကုရ္္အာန္သည္ အာရဗီစာေပျဖင့္ ခ်ေပး ခဲ့ေသာ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းဂန္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း၊ အရဗ္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႉ မ်ားပါဝင္ျခင္းမ ရွိေပ။

ထိုက်မ္းတြင္ လူသား၏ သေဘာသဘာဝမ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုနည္းတူစြာ၊ ထို က်မ္းသည္အရဗ္မ်ားအတြက္ သက္သက္မဟုတ္သကဲ့သို႔  ကမာၻ႔လူသား တစ္္ရပ္လံုးအ တြက္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လူသားတစ္ရပ္လံုးအနက္ ထိုက်မ္း၏လမ္းညႊန္မွဳအတိုင္း ဘ ၀တည္ေဆာက္သူမ်ားသာလ်ွင္ေျဖာင့္မတ္ေသာ တရားလမ္းမွန္ကိုရရွွိမည္ျဖစ္သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ အရဗ္ျဖစ္ေစ၊ အာရဗ္မဟုတ္သူျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ၊ မည္သူ႔ကိုမ်ွ ပိုမိုအခြင့္အေရးေပးျခင္း၊ သိို႔မဟုတ္ေလ်ာ့၍ အခြင့္အေရးေပးျခင္းမ်ိဳးမရွိဘဲဲ ထိုက်မ္းပါလမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း လိုက္နာသူမ်ားသည္သာ လွ်င္ေျဖာင့္မတ္ေသာတရား လမ္းမွန္ရရွွိမည္႔ ျဖစ္သည္ဟုဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္္အာန္သည္လူသားတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ျဖစ္ပါလွ်င္မည္သို႔ေေသာအေၾကာင္း မ်ားေၾကာင့္အရဗီစာေပ ဘာသာစကားျဖင့္ ခ်ေပးခဲ့သနည္းဟူေသာအခ်က္ကိုေအာက္ တြင္ေဖာ္ ျပ မည္ ့အာယာသ္မ်ားက ထင္ ရွွားစြာ မီးေမာင္း ထိုးျပထားျပီးျဖစ္သည္။ ကု၇္အာန္ ၁၂း၂

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Indeed, We have sent it down as an Arabic Qur’an that you might understand.

(ဧကန္ငါအရွင္ သည္က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို အာရဗီစာေပ ဘာသာစကားျဖင့္ ခ်ေပးခဲ့ရျခင္းသည္ ၊အသင္တို႔နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ အလိိုုုု႔ငွါ ျဖစ္သည္။)ထုိ႔ျပင္ ၄၄း၅၈တြင္

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

And indeed, We have eased the Qur’an in your tongue that they might be reminded.

(ငါအရွင္သည္ကုရ္္အာန္ကို အသင္၏ ႏႉတ္လွ်ာတြင္ လြယ္ကူေစခဲ့၏။ သို႔မွသာ၎တို႔ တရားရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။) ကုရ္အာန္ ၅၄း၁၇ ၊၂၂၊၃၂၊၄၀ တို.တြင္

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

And We have certainly made the Qur’an easy for remembrance, so is there any who will remind?

(ဧကန္ငါအရွင္သည္ က်မ္းျမတ္္ကုရ္္အာန္ကို လိုက္နာက်င့္သံုးရာ၌ လြယ္ကူေစခဲ့၏။ သို႔ပါလ်က္ အသင္တို႔အနက္ ကုရ္အာန္အတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ရွိပါ ၏ ေလာ။)

ေဖာ္ျပပါအာယသ္တုိ႔္္ကို ဆင္ျခင္ရံုျဖင့္ အာရဗီစာေပသည္ ၊ လြယ္ကူမႉ အျပည့္ရွိသည္။ ကုရ္ အာန္ပါ လမ္းညြန္မႉသည္ လူတိုင္းအတြက္ ေခတ္တိုင္းေနရာတိုင္းႏွင့္လိုက္ဖက္ညီ သည္။ လိုက္နာ က်င့္သံုးရာ၌လြယ္ကူမႉ အျပည့္ရွိသည္ဟူေသာ အေျဖကိုေတြ႔ရွိ ရေပ သည္။ ထပ္မံ၍ ကုရ္အာန္ ၁၈း၁ တြင္

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ۜ

[All] praise is [due] to Allah , who has sent down upon His Servant the Book and has not made therein any deviance.

(ခ်ီးက်ဳး ေထာပနာမႉအေပါင္းသည္ တုႏႉိင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာအလႅာဟ္ အရွင္အတြက္သာလွ်င္ ထိုက္တန္ေပသည္။ ထိုအရွင္သည္ မိမိိ၏ေက်းကၽြန္ထံသို.က်မ္းဂန္ကိုခ်ေပးခဲ့၏ ။ ထိုက်မ္းတြင္ မည္ သည့္ေကြ.ေကာက္မႉ တစ္စံုတစ္ရာမွ်မရွိေပ။)

ကုရ္အာန္ပါ လမ္းညႊန္မႉသည္ လြယ္ကူရွင္း လင္းရံုမက ေကြ႔ေကာက္မႉကင္းေသာ က်မ္း လည္းျဖစ္သည္။ ထိုက်မ္းကို အာရဗီစာေပျဖင့္ခ်ေပးရေသာအေၾကာင္းရင္းႏွင့္စပ္လွ်င္းျပီး ၊ အာရဗီ စာေပ၏လြယ္ကူမႉကို သိရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အာရဗီ ဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ (အ ရ ဗ)ဟူေသာ အာရဗီစာေပ၏ အရင္းအျမစ္မွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

အဓိပၸာယ္မွာ ရွင္းလင္းထင္ရွားျခင္း၊ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပခ်က္။နားလည္သေဘာေပါက္ လြယ္ကူေစျခင္း။ လိုရင္းတိုရွင္း တိက်ျပတ္သားသည္။ ဟူေသာ အနက္ေပးသည္။ (အာရဗီ အဂၤလိပ္ အဘိဓါန္ JM, COWAN  စာမ်က္နွာ ၂၀၇။

အာရဗီစာေပသည္ အျခားေသာစာေပ ဘာသာစကားမ်ားထက္ လြယ္ကူေၾကာင္းကို ဓမၼဓိ ႒ာန္က်က် တင္ျပရမည္ဆိုပါက  အာရဗီစာေပတြင္ ဝါစဂၤ(၃)မ်ိဳးႏွင့္ သရ(၃)မ်ိဳးသာလွ်င္ ရွိေပသည္။

ဥပမာအဂၤလိပ္စာေပတြင္ ဝါစဂၤ(၈)မ်ိဳးႏွင့္သရ(၅)မ်ိဳးရွိသည္။ ျမန္မာစာေပတြင္္ဝါစဂၤ(၉) မ်ိဳးႏွင့္သရ(၁၁) မ်ိဳးရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္၊အဂၤ လိပ္ စာေပ ကို ပဥၥမတန္းမွစတင္၍ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဆယ္တန္းစာေမး ပြဲတြင္ေအာင္ျမင္ၾကေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေထာင္အနက္ေက်ာင္းသား ဆယ္ဦးသည္ အဂၤလိပ္စာ ဂုဏ္ထူးရ ရွိၾကသည္။

ထိုေက်ာင္းသားအားလံုးသည္ ေမြးရာပါ ျမန္မာစကားေျပာ ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။ ျမန္မာစာကို သူငယ္တန္းမွ စတင္သင္ၾကားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ပါ လွ်က္ ျမန္မာစာ ဂုဏ္ ထူးရရွိသူ ဦးေရမွာ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသား တစ္ေထာင္အနက္ တစ္ေယာက္ႏႉန္းမွ်သာျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာ စာေပတြင္ အဂၤလိပ္စာေပထက္ဝါစဂၤ တစ္ မ်ိဳးပို၍ မ်ားျခင္း ၊ထိုကဲ့သို႔ပင္သရ (၆)မ်ိဳးပို၍ မ်ားျခင္း တို.ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အာရဗီစာေပသည္ အထက္မွ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္စာေပ ျမန္မာစာေပမ်ားထက္ ပိုမို၍ လြယ္ကူေသာစာေပတစ္ခုျဖစ္သည္။ တုႏိႉင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာအရွင္သည္ ကုရ္အာန္ကိုေနာက္္ ဆံုးက်မ္း အျဖစ္ကမာၻ႔ လူသားတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ကမာၻၾကီး တည္ရွိေနသေရြ.လမ္းညြန္ အျဖစ္ေက်ညာျပီးျဖစ္သည္။ ထိုက်မ္းပါ ေဝါဟာရမ်ားကို တစ္လံုးတပါဒမွ်ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ မႉမ ရွိႏုိင္ရန္ ထိုအ ရွင္ကိုယ္တိုင္္ ထိမ္းသိမ္း မည္ဟုုကတိ ေပးထားျပီးျဖစ္ သည္။ ထိုက်မ္း ပါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္၊

လူ႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ ေခတ္တိုင္း ေနရာတိုင္းတို႔တြင္ ၾကံဳေတြ႔ခံစားရမည့္ျပႆနာအဝဝ ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားပါ၀င္သည္။ ထိုက်မ္းတြင္ အႏုျမဴမႉံွွွွမွသည္ စၾကဝ႒ာၾကီး တစ္ခုလံုး အထိ ျဖစ္ ေပၚေျပာင္းလဲမႉမ်ားအ ေၾကာင္း အေသးစိတ္ ရွင္း လင္းခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။

ထိုသို႔ေသာလမ္းညႊန္က်မ္းအမ်ိဳးအစားသည္ လြယ္ကူရွင္းလင္းရမည္၊ ျမဲျမန္ခိုင္ခန္႔တိက် ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုလိုအပ္ခ်က္ အားလံုး ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ စာေပအမ်ိဳးအစားမွာအရဗီ စာေပတစ္ မ်ိဳးထဲသာ လွ်င္ျဖစ္ေပသည္။

ဆက္လက္တင္ျပပါဦးပါမည္။

ဦးစိုးလြင္(ျငိမ္းခ်မ္းလ်ပ္စစ္)

 

 


11 Comments

Roger Kyaw says:

According to [Quran 2:185 The month of Ramadan in which was revealed the Qur'an, a guidance for mankind, and clear proofs of the guidance, and the Criterion (of right and wrong)], and [Quran 2:2 ~ 5 This Book, there is no doubt in it, is a guide to those who guard (against evil). Those who believe in the unseen and keep up prayer and spend out of what We have given them. And who believe in that which has been revealed to you and that which was revealed before you and they are sure of the hereafter. These are on a right course from their Lord and these it is that shall be successful.], I understand that to be a true believer to the GOD we have to believe and learn not only HOLY QURAN but also HOLY BIBLE too because both of these two holy scriptures came from the same GOD. We cannot logically declare ourselves that because of HOLY QURAN alone we will be perfect. Please advice on this topic.

Hot debate. What do you think? Thumb up 1 Thumb down 7

18 Dec 09 @ 7am

Kyaw Kyaw Oo says:

Asslamu Alaikum
Saya Lwin
Thank you for your first post which highlights why the Holy Quran has been revealed in Arabic.
Another point is importance of understanding the teaching of Holy Quran. Without proper understanding of Holy Quran, implementation of the Divine guidance to our life will be not possible.
“ကုရ္အာန္ပါ လမ္းညႊန္မႉသည္ လြယ္ကူရွင္း လင္းရံုမက ေကြ႔ေကာက္မႉကင္းေသာ က်မ္းလည္းျဖစ္သည္။ ထိုက်မ္းကို အာရဗီ စာေပျဖင့္ ခ်ေပးရေသာအေၾကာင္းရင္းႏွင့္ စပ္လွ်င္းျပီး ၊ အာရဗီ စာေပ၏ လြယ္ကူမႉကို သိရွိရ မည္ျဖစ္သည္။ အာရဗီ ဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ (အ ရ ဗ) ဟူေသာ အာရဗီ စာေပ၏ အရင္း အျမစ္ မွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

အဓိပၸာယ္မွာ ရွင္းလင္းထင္ရွားျခင္း၊ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပခ်က္။ နားလည္သေဘာေပါက္ လြယ္ကူေစျခင္း။ လိုရင္းတိုရွင္း တိက်ျပတ္သားသည္။ ဟူေသာ အနက္ေပးသည္။ (အာရဗီ အဂၤလိပ္ အဘိဓန ္္JM, COWAN) စာ မ်က္နွာ ၂၀၇။”
May Allah bless Saya Lwin blessed with divine guidance to write more of this series in future.
regards,
Kyaw Kyaw Oo

Well-loved. Thumb up 13 Thumb down 0

19 Dec 09 @ 11pm

U Soe Lwin says:

လူႀကီးမင္း Roger Kyaw ရဲ႔ ကြန္မင့္ကို တစ္ေလးတစ္စား အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ အစၥလာမ္ မတိုင္မွီ ေရွး ဘာ သာေပါင္း မ်ားစြာ ရွိခဲ့တယ္။ လူမ်ိဳးတိုင္းကိုယ္စီအတြက္ ရစူလ္လို႔ ေခၚတဲ့ က်မ္းစာပါလာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ နဗီလို႔ ေခၚတဲ့ လူသားအေပါင္း အတြက္ သတင္းေကာင္းေဆာင္လာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ရွိတယ္ဆိုတာကို အစၥလာမ္ သာသနာက လံုး၀ ဥႆံု ယံုၾကည္ လက္ခံရပါတယ္။ အဲ့ဒီ အခ်က္ကို လက္မခံရင္ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ ျဖစ္ ျခင္း ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ရည္နဲ႔ မညီၫြတ္ပါဘူး။
ေနာက္တစ္ခ်က္က- ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ေတြဟာ ကုရ္အာန္ မတိုင္မွီ ေရွးက ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ေတြ ပညတ္ခ်မွတ္ေဆာင္ၾကည္းလာတဲ့ က်မ္းေတြရွိခဲ့တယ္ ဆိုတာကိုလည္း လက္ခံပါတယ္။ ကုရ္အာန္မွာ- ဤ ကုရ္အာန္သည္ ေရွးက်မ္းမ်ားကို မိုဆြဒ္ေဒကန္မ္ ျပဳေသာက်မ္းလို႔ အခိုင္အမာ ဆိုပါတယ္။ မုိဆြဒ္ေဒကန္မ္ ဆိုတာ မူရင္းပ်က္ေနသည္မ်ားကို မူရင္းအတိုင္း ျပန္လည္ ျဖစ္ေစေသာ- (ျပန္လည္ေျဖာင့္မွန္ေစေသာ)လို႔ ဆိုပါ တယ္။ ဘာသာျပန္ အခ်ိဳ႔မွာေတာ့- (ေထာက္ခံေသာ)လို႔ လြဲမွားစြာ ျပန္ဆိုၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မ်ားေသာ အား ျဖင့္ ဘာသာျပန္ေတြမွာ verifying စစ္ေဆးၿပီးမွန္ကန္ေစေသာလို႔ ျပန္ဆိုၾကပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ လူသား တို႔၏ ရိုးရာမ်ားျဖင့္ အေရာင္တင္ထားသည္ကို ျပန္လည္စီစစ္ျခင္းျဖင့္ အမွန္ကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။
ဥပမာ- ခရစ္ေတာ္ေယရႈကို ခရစ္ယာန္အမ်ားစုက အလြန္ေအးခ်မ္းလွတဲ့ ေဆာင္းရာသီ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ ေမြးတယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ကုရ္အာန္က အဲ့ဒီအခ်က္ဟာ လြဲေခ်ာ္ေနေၾကာင္း အမွန္က- စြန္ပလြံသီး မွည့္ခ်ိန္ ေႏြရာသီမွာ ေမြးဘြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကုရ္အာန္ ၁၉း၂၅ မွာ တင္ျပပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ သုေတသီ အေတာ္မ်ားမ်ား ကလည္း ခရစ္ေတာ္ကို မတ္ခ်္ ၂၅ ရက္နဲ႔ ေမလ ၁၅ ရက္ အတြင္း ေႏြရာသီမွာ ေမြးဘြားခဲ့ ေၾကာင္း သက္ေသ ျပခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ မန္မြန္ အသင္းက- ေမလ ၁၄ ရက္ ေန႔မွာ ေမြးတယ္လို႔ အတိအက် ဆိုလာပါတယ္။
ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္- လူႀကီးမင္း တင္ျပလာတာကို- ကၽြန္ေတာ္ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ အေနနဲ႔- လူႀကီးမင္းကို ေမတၱာ ရပ္ခံခ်င္တာက- လူႀကီးမင္း ေဖၚျပေစလိုတဲ့ သမၼာက်မ္းစာ ဆိုတာ ဘယ္စာအုပ္ကို ရည္ၫြန္းပါသလဲလို႔ အတိ အက် သိလိုပါတယ္။ အေရွ႔တိုင္း ေအာ္သိုေဒါ့မ်ား လက္ခံတဲ့ သမၼာက်မ္းစာလား။ ေယေဟာ၀ါမ်ား လက္ခံတဲ့ သမၼာက်မ္းစာလား။ မန္မြန္မ်ား လက္ခံတဲ့ သမၼာက်မ္းစာလား။ အစဥ္အလာ လူအမ်ားစုႀကီးသိတဲ့ ရိုမန္ ကက္ သလစ္မ်ားက မူခ်မွတ္ထားတဲ့ သမၼာက်မ္းစာလား ဆိုတာပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစၥလာမ္မွာက ဘာသာျပန္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေပမယ့္-၊ – ကုရ္အာန္ ဆိုတာ မူရင္း တစ္အုပ္ တည္းပဲ ရွိပါတယ္။ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္က အာရဗ္တစ္ဦး ျဖစ္တယ္။ အာရ္ဗီလို ေျပာခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီ အာရ္ဗီလို မူရင္းက်မ္း (စံျပဳထားတဲ့က်မ္း) တစ္အုပ္တည္းပဲ- ၏၊သည္ မလြဲ ရွိေနပါတယ္။
အလားတူပဲ- ခရစ္ေတာ္ေယရႈက- ဟီးဘရူးလို ေျပာခဲ့တယ္။ သူေျပာခဲ့တဲ့ ဘာသာစကားနဲ႔ သူရွိစဥ္က မွတ္ တမ္းတင္ခဲ့တဲ့ မူမကြဲတဲ့ သမၼာက်မ္း စာမ်ား ရွိရင္- ကၽြန္ေတာ့ဆီကို ပို႔ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ (ေနာက္ပိုင္း– အျခား ဘာသာမွ တဆင့္ ဟီးဘရူးသို႔ ျပန္ ဆိုျခင္းမ်ားကို မဆိုလိုပါ။) အဲ့ဒီလို မူရင္းမပ်က္ စံအျဖစ္ ရွိေနတယ္-ဆိုရင္၊ ကၽြန္ေတာ္ အဲ့ဒီ စာအုပ္ကို အသိအမွတ္ျပဳ ေဖၚျပေပးပါမယ္။
အခု လူႀကီးမင္း ရည္ၫြန္းတဲ့ သမၼာက်မ္းစာ ဆိုတာက- ခရစ္ယာန္ေလာကမွာတင္ မတင္မက်မႈေတြ ရွိေနပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေဖၚျပမိရင္- ခရစ္ယာန္ခ်င္း ျပသနာ ျဖစ္သြားမွာကို စိုးရိမ္ပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ဦးစိုးလြင္ (ၿငိမ္းခ်မ္းလွ်ပ္စစ္)

Well-loved. Thumb up 14 Thumb down 0

21 Dec 09 @ 3am

Kyaw Kyaw Oo says:

Dear Brother Roger Kyaw,

Thank you for your comment that demonstrated genuine interest in Islam, and the Holy Book Al Quran.

We Muslims accepts Esa (Jesus) PBUH as one of the great messengers of Allah(Swt).
In the Holy Quran Surah Maryam ( Mary) is the Chapter that honored mother Mary with the name. It reflects the authenticity of the Holy Quran as divine revelation.
Most of the non Muslim orinetalists accused Prophet Mohammed (PBUH) is the person who himself created Holy Quran. You must remember that Prophet Mohammed (PBUH), as an Arab, and illiterate. It is very difficult for him to produce a Surah by the name of a woman, which is against the culture of the Arab during the pre Islamic period.(Pre Islamic Arabs even buried the newborn baby girls alive).

If Prophet (PBUH) has a choice he would rather produce a Surah by the name of Khatijah or Fatimah , his beloved wife and daughter who sacrificed a lot with Prophet during the difficult period of His early prophet hood.
However, Holy Quran, being a divine revelation, Prophet has no authority upon original revelation, thus, Surah Maryam, is until today recited by billion of Muslims in their daily prayers. I think Muslims remembers more than Christians to Prophet Esa (Jesus) PBUH and Maryam as a Prophet and a chosen lady.
That is only one example of the authenticity of the Holy Quran.
In the Holy Quran, Bible is mentioned as one of the Holy books, but it has lost its authenticity due to human interferences.

The religion with Allah is al-Islam. Those who received the scripture ( before) differed only after knowledge came to them, through transgression of their own. Whoever disbelieves in the revelations of Allah: He is swift in reckoning! ( Ali Imran 3:19)

I would suggest you to read Surah Maryam, Chapter 19 of Holy Quran, and also suggest you to read Surah 18 Al Kalf ( The Cave). Holy Quran explained in detailed about who are the people of cave, how long they fell asleep in the cave, in very detailed manner that you will unable to find in any of the Bibles.

Regards,
Kyaw Kyaw Oo

Well-loved. Thumb up 12 Thumb down 0

21 Dec 09 @ 7am

looqmaan says:

ညီအစ္ကို ေရာ္ဂ်ာေက်ာ္ ခင္ဗ်ာ၊
ယေန. ခရစ္ယာန္ သာသနာ၀င္မ်ား ထံတြင္ရွိေသာ HOLY BIBLE သည္
ထာ၀ရ ဘုရားသခင္ထံမွ ေရာက္ရွိလာေသာ ဗ်ာဒိတ္ အတိုင္း မည္မွ်
ရွိေနသည္ (သို.) မည္မွ်လူတို.၏ စြက္ဖက္မႈမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ ကို
အစၥလာမ့္ သုေတသီ အာဟ္မဒ္ ဒီဒါတ္ ၏ အတိအက် ေဖၚျပထား
ေသာ စာအုပ္
ကို ဖတ္ေစလိုပါသည္။

လြတ္(က္)ကမာန္း

Well-loved. Thumb up 13 Thumb down 0

21 Dec 09 @ 4pm

Htay Lwin Oo says:

လက္ရွိ သမၼာက်မ္းစာတြင္
(၁)ေယရႈသည္ ဒါ၀ိတ္၏ အမ်ိဳးျဖစ္သည္- အႏြယ္ျဖစ္သည္ (ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၂၂း၁၆)
(၂)ေယရႈသည္ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္ရန္ ဧမာေႏြလ ျဖစ္ရမည္။ (ေဟရွာယ ၇း၁၄။ မႆဲ ၁း၂၃)
(၃) သူသည္ ဧမာေႏြလ ျဖစ္ရန္ ဒါ၀ိတ္၏ အမ်ိဳး ျဖစ္ကို ျဖစ္ရမည္။ (ေဟရွာယ ၇း၁၄)
သို႔ဆိုလွ်င္- သူသည္ ဒါ၀ိတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးေတာ္ရန္ မာရိဘက္မွ ျဖစ္သေလာ။ ေယာသပ္ ဘက္မွ ျဖစ္သေလာ?
ေယရႈ၏ မိခင္ မာရိကို သမၼက်မ္းစာတြင္ ၂၈ ႀကိမ္ေဖၚျပသည္။ (မာဂ ဒလ မာရိ- မဟုတ္ပါ)။ ထိုေဖၚျပသမွ်တြင္ မာရိသည္ ဒါ၀ိတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးေတာ္သည္ဟု လံုး၀ လံုး၀ ေျပာမထားသည့္ အျပင္- သမၼာက်မ္းစာ၏ အျခားေသာ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ လည္း ေျပာမထားပါ။ ေယာသပ္ ကိုသာ ဒါ၀ိတ္၏ အမ်ိဳး ျဖစ္သည္ဟု အတိအက် ဆိုပါသည္။ (မႆဲ ၁း၁၈။ လုကာ ၁း၂၆)
လက္ရွိသမၼာက်မ္းစာကို ယံုၾကည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေယရႈသည္ ေယာသပ္၏ ေသြး တစ္စက္မွ မပါခဲ့ေသာ္- ဒါ၀ိတ္ႏွင့္ ေယရႈ မည္သို႔ အမ်ိဳးေတာ္ပါသနည္း။
ဒါ၀ိတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးမေတာ္ေသာ ေယရႈသည္ ဧမာေႏြလ မျဖစ္ႏိုင္သလို၊ ခရစ္ေတာ္ ဆိုေသာ ဘြဲ႔ကို ဆြတ္ခူးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ၊ (အထက္ပါ။ ၁- ၂ တြင္ က်မ္းခ်က္ေပးခဲ့ၿပီ)။
သို႔ျဖစ္လွ်င္- ေယရႈအား ခရစ္ေတာ္ဟု ယံုၾကည္ေနပါလွ်က္- အဘယ္ေၾကာင့္ ေယာသပ္၏ သားဟု ၀န္မခံဘဲလွ်က္- ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ သားဟု စြပ္စြဲေနၾက သနည္း။
သမၼာက်မ္းစာအား ယံုၾကည္သူတိုင္း- သမၼာက်မ္းစာ အတိုင္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္မွန္မွန္ ယံုၾကည္သင့္သည္ မဟုတ္ေပေလာ။

ေဌးလြင္ဦး (Buddhism, Christinity & Islamic Scholar)

Well-loved. Thumb up 13 Thumb down 0

26 Dec 09 @ 9pm

Roger Kyaw Swar Phone Maung says:

Dear all
Thank you very much for all of your discussion.
1. First of all, the version of Holy Bible I referred here is (NIV, New International Version). According to its preface, NIV is a completely new translation of the Holy Bible made by over a hundred scholars working directly from the best available Hebrew, Aramaic and Greek texts. That version can currently considered as the most widely used version in the world. NIV is showing the chapters from Genesis to Revelation which means it covers Jewish Bible (Old Testament) and Christian Bible (New Testament) altogether.
I would like to say for the fact that the percentage of correctness on that version of Bible can only verified when Jesus (AS) come back. Instead of making so much debate, that is the most logical and authentic answer ever. So I would like to say that we, the Muslims, also should pray the second coming of Jesus (AS) to be in the very near future to clear all of this discrepancy.
My concern is just to satisfy the Quranic statements [2: 185] / [2: 2~5] / [3:3], we surely need something (which is the previous scriptures really come from the mighty GOD (Allah)), otherwise we are still not perfect by learning Quran alone. Since I m unable to understand the languages like Hebrew, Greek etc, that book (NIV Bible) is the maximum limit which I can reach to cover this GOD guideline. In conclusion, I believe if we understand and apply all these scriptures in our everyday lives, the muslims will be the most realistic / most disciplined / most successful people all over the world apparently.

2. Secondly, I would like to discuss about the terms ‘GOD (Allah) as the father’ & ‘ Jesus (AS) as the son of GOD’.
According to NIV Bible, GOD (Allah) is called a Father because he is the Creator of All. [Isaiah 64:8] Yet you, LORD, are our Father. We are the clay, you are the potter; we are all the work of your hand. Since Jesus was created by God, he is called God’s Son. For similar reasons, the Angels and even the man Adam (AS) are also called as sons of God.
[Job 1:6] One day the angels (in Hebrew, it is interpreted as sons of GOD) came to present themselves before the LORD, and Satan also came with them.
[Luke 3:38] … the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.
Based on these Biblical verses, I understand these terms are just “the rhetorical usage of classical literature” only. It should not be the case to make big concern.

3. Then, I have some confusion in a verse of Quran “[32: 5] He rules (all) affairs from the heavens to the earth: in the end will (all affairs) go up to Him, on a Day, the space whereof will be (as) a thousand years of your reckoning.” Is this verse really saying like this ? I m so sorry to say that I don’t understand Arabic, I can only utilize English Translation and Myanmar Translation of Holy Quran in my daily life. According to this verse, what I understand is to reach to Allah, we have to take thousands of years (based on which speed I don’t know) OR can we really go to Allah if we can take the thousands of years? OR does Allah only know the information of each affairs of this world only after the thousands of years ? I have confused already, please kindly advice on this. Something is supposed to be incorrect in translation.

4. Finally, I would like to discuss about the Arabic literature which is originally used throughout Holy Quran. I just watched ‘National Geographic Documentary : The Koran’ a few days ago. It is trying to prove that the original text of Holy Quran never used the vowels. During the time of Prophet Mohammad (SAAS), the Arabic language used only consonants like characters (or may be consonants only). But now-a-day, the Arabic language is using the vowels & diphthongs together with the consonant characters. So for me, I got confused. Is this really true? If yes, when the vowels & diphthong were incorporated in Arabic language? Based on this, might the original meaning of Quran have been changed slightly? So please, this matter should be treated as SERIOUS. Please advice on this also. I recommended all of you to take a look the film ‘National Geographic : The Koran’ before you discuss.

With regards,
Roger Kyaw Swar Phone Maung
Electrical Engineer

Hot debate. What do you think? Thumb up 0 Thumb down 8

02 Jan 10 @ 9am

Roger Kyaw Swar Phone Maung says:

Dear all,

In my previous comments, I would like to add the following statements in item 1. of my previous discussion.
Take a look my opinion by this example. Let’s consider ourselves that we are the students we have to take the exam. For that exam we need 2 text books, ‘A’ & ‘B’.
I m also one of the students. But unfortunately, some pages of the text book ‘A’ damaged in me and I can’t recover it at all but I still can read the remaining pages of it and the text book ‘B’ has no defect. For this situation, what should I do? I will not throw away the remaining pages of that text book ‘A’, I will still keep and study the remaining pages as one of my essential text book.
How about you?

That’s why, I m keeping on saying that, the Muslims are required to learn HOLY QURAN & HOLY BIBLE and to pray for the second coming of Prophet Jesus (AS) as soon as possible.
Now what I found all over the world is that the Muslims are not willing to learn HOLY BIBLE and the Muslims are supposed to have forgot to pray for the second coming of Prophet Jesus in our daily prayer (Salat), I feel sad on that matter. Logically speaking, to be a true Believers of GOD (OR) the persons who submit the will of GOD (in Arabic, Muslims), I understand that learning of HOLY QURAN & HOLY BIBLE is more accurate instead of learning of HOLY QURAN & Hadith.
I totally believe when Prophet Jesus (AS) comes back to this world, he will be the greatest leader all over the world and many things will change, many miracles will happen because of the RANK he has already received from the Al-mighty GOD (Allah). Note that he is the one and only alive Prophet of GOD who will come back to this world and currently in the Heaven. With his second coming and teaching, we will also get the deeper enlightment to HOLY QURAN, on the other hand, he will troubleshoot the incorrectness in HOLY BIBLE. I totally welcome his second coming.

See the following verses from the HOLY QURAN confirming his second coming , his future existence on this world until the day of Judgement and he is to be considered as the same rank with Prophet Mohammad (SAAS).
[Quran 4: 157] And [on account of] their saying: “We killed the Messiah, Jesus son of Mary, messenger of God.” They did not kill him and they did not crucify him, but it was made to seem so to them. Those who argue about him are in doubt about it. They have no real knowledge of it, just conjecture. But they certainly did not kill him.
[Quran 3: 55] When Allah said, ‘Isa, I will take you back and raise you up to Me and purify you of those who are disbelievers. And I will place the people who follow you above those who are disbelievers until the Day of Rising. Then you will all return to Me, and I will judge between you regarding the things about which you differed.
[Quran 3: 84] Say: “We believe in Allah, and in what has been revealed to us and what was revealed to Abraham, Isma’il, Isaac, Jacob, and the Tribes, and in (the Books) given to Moses, Jesus, and the prophets, from their Lord: We make no distinction between one and another among them, and to Allah do we bow our will (in Islam).”
There are many verses like these.

With Regards,
Roger Kyaw Swar Phone Maung
Electrical Engineer

Hot debate. What do you think? Thumb up 0 Thumb down 8

02 Jan 10 @ 12pm

U Soe Lwin says:

ကိုေရာဂ်ာရဲ႕Comment ေတြအမ်ားၾကီးေရာက္လာတာကို Quraninburmese.com ကအထူးၾကိဳဆိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Website က ကုရ္အာန္၏ အသိပညာတိုးပြားေရးတစ္ခုထဲကို ေရွးရႈေသာ Website တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ကုရ္အာန္ႏွင့္ စပ္လွ်င္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာဟူသမွ်အားလံုးကို ကုရ္အာန္နည္းက် ျပန္လည္ေျဖၾကားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ကုရ္အာန္သည္စၾကၤာဝဠာ႐ွိ လူသားတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ကမာၻတည္႐ွိေနသ၍ လမ္းညႊန္လွ်က္႐ွိေနမည့္ က်မ္းျဖစ္တယ္။အဲ့ဒီ့ျပီးျပည့္စံုတဲ့က်မ္း႐ွိေနသ၍ အျခားမည္သည့္ ေ႐ွးက်မ္းမ်ားကိုမွ် ေလ့လာလိုက္စားရန္မလိုအပ္ဟုသေဘာ ေပါက္ထားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုေ႐ွးက်မ္းမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္အတြင္း အၾကိမ္ေပါင္း မေရတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လူတို႔၏ျဖည့္စြက္ ထုတ္ပယ္မႈမ်ားအားျဖင့္ မူရင္းေပ်ာက္ဆံုးသြား ရျပီးျဖစ္သည္။ျပီးျပည့္စံုေသာကုရ္အာန္သည္ လက္ဝယ္႐ွိေနပါလွ်က္ ျပီးျပည့္စံုမႈမ႐ွိေတာ့ ေသာ လူသားတို႔၏ လူေရးက်မ္းမ်ား၊ လူေရးအဆိုမ်ားကို လက္ခံရာ၌လည္း ကုရ္အာန္၏ မွတ္ေက်ာက္စံခ်ိန္စံညႊန္းျဖင့္ တိုင္းတာ၍ ျပည့္မွွီပါက ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆ၍၊ မျပည့္မွီွပါက ျဖစ္ႏိုင္စရာမ႐ွိဟု လက္ခံသေဘာတူညီရမည္မွာ ကုရ္အာန္ကိုယံုၾကည္ေသာ မြတ္စလင္မ္တစ္ ေယာက္၏ ခံယူခ်က္ျဖစ္သည္။
ကုရ္အာန္သည္ ျပီးျပည့္စံုေသာ က်မ္းျဖစ္သကဲ့သို႔ ထိုကုရ္အာန္ကိုခ်ေပးျခင္းခံရေသာ တမန္ ေတာ္မုဟမၼဒ္ (အ႐ွင္၏ျငိမ္းေအးမႈ အေပါင္းက်ေရာက္ပါေစ) မကြယ္လြန္မီအလွ်င္ကပင္ က႑ ၅ အာယာသ္(၃)အားျဖင့္ အစၥလာမ္သာသနာသည္ ျပီးျပည့္စံုခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။အဲ့ဒီျပီးျပည့္ စံုျပီးေသာ က်မ္းကို အ႐ွင္ကိုယ္တိုင္မူရင္းမပ်က္ ထိမ္းသိမ္းမည္ဟုကတိေပးထားျပီးျဖစ္သည္။ အဲ့ဒီ့ျပီးျပည့္စံုေသာက်မ္း႐ွိေနသ၍ မည္သည့္တမန္ေတာ္မွ် ထပ္ပြင့္ရန္မ႐ွိေတာ့ဟု အျပီးျပတ္ မိန္႔ထားျပီးျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ပြင့္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေသာျပီးျပည့္စံုသည့္သာသနာအတြက္ အျခားမည္သည့္ လူသားကယ္တင္႐ွင္မွ် ျပန္လည္ေရာက္႐ွိလာဦးမည္ဟု ကုရ္အာန္တြင္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ တေျဖးေျဖးခ်င္းစဥ္းစားျပီးမွ တေရးေရး ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဟာကိန္းမ်ား လံုးဝဥႆံုမပါ၀င္ေပ။
ကိုေရာ္ဂ်ာ ယူဆသလုိ ျပီးျပည္႔စုံျပီးေသာအစၥလာမ္သာသနာအတြက္ မူရင္းပ်က္ေနတဲ႔ သမာက်မ္းအေတာက္ အကူျပ် မွ ျပည္႔ ရ မည္မဟုတ္ပါ၊ ထုိကဲ႔သုိ႔ ယူဆေနျခင္းသည္ပင္လ်င္ ကုိေရာဂ်ာရဲ႔ နွစ္လုံး သည္းပြတ္ အတြင္း အရုိး စြဲေနတဲ႔ အစြဲေၾကာင္႔ပါ။ အဲ႔ဒီအစြဲ ကေတာ႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ လူတုိ႔၏ ျပ်ျပင္ ေျပာင္းလဲလာခဲ႔ဲ ေသာ လူေရးက်မ္း မူ၀ါဒ ေၾကာင္႔ ပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ရဲ႔ မူရင္းဗ်ာဒိတ္ အားလုံး ဟာ ျပီးျပည္႔ ေသာ ဗ်ာဒိတ္ မ်ားျဖစ္သည္။

ဦးစိုးလြင္(ျငိမ္းခ်မ္းလွ်ပ္စစ္)

Well-loved. Thumb up 10 Thumb down 0

13 Jan 10 @ 1am

U Soe Lwin says:

ထိုဒြိဟကင္းေသာကုရ္အာန္ကို လူသားတို႔၏ လက္ရာမ်ားျဖင္႔ ေရာေႏွာေနေသာ Bible ၏အဆိုအမိန္႔ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွဖြင့္ဆိုေသာ ဘာသာျပန္မ်ားေၾကာင့္ ကို ေရာ္ဂ်ာအဖို႔ အလြန္ေခတ္ေ႐ွ႕ေျပးလွ်က္ေနေသာ ၃၂း၅ပါ အခ်ိန္ႏွင့္စပ္လွ်င္းေသာအမိန္႔သည္ မ်က္စိလည္သြားရျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ကိုေရာ္ဂ်ာအေနျဖင့္လက္ရွိ Bible သည္မည္္မ်ွအတုိင္းအတာအထိ ဗ်ာဒိတ္ အတုိင္းက်န္ရွိေနပါေသးသလဲဟူ၍ သိလိုပါက Bible သည္ဘုရားသခင္၏ စကားျဖစ္သ ေလာ ဟူသည႔္္စာအုပ္ကိုဖတ္ပါ။
QuraninBurmese.com တြင္ Download လုပ္လို႔ရပါသည္။ အကယ္၍သာ ကုိေရာ္ဂ်ာ အဲ႔ဒီစာအုပ္ကုိ ဖတ္ ခဲ႔လ်ွင္ Bible ကိုကိုးကားေသာ comments မ်ားကုိပင္ ေရးေတာ႔ မည္မထင္ေပ။
ကုရ္အာန္ တြင္ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါတည္း မတူညီေသာ အခ်ိန္ကာလ တုိ႔၏လြမ္းျခဳံ မူေအာက္တြင္ တည္ရွိေနေသာ ဖန္ဆင္း ခံတုိ႔အေၾကာင္း ပါ၀င္သည္။
ကိုေရာ္ဂ်ာ မ်က္စိလည္ေနေသာ (ကုရ္အာန္ ၃၂း၅) ၏သေဘာကိုနားလည္ရန္အတြက္ ကုရ္ အာန္ပါ အျခားအျခားေသာ အာယာသ္မ်ားကို သေဘာေပါက္နားလည္ရန္ အထူးလိုအပ္ေပ သည္။ဥပမာ ကုရ္အာန္မွာ ေ႐ွးယခင့္ယခင္ လူသားမ်ားေခတ္တြင္ လေပါင္းတစ္ေထာင္မွ်သြား
ရမည့္ ခရီးတစ္ခုကို ကုရ္အာန္ေရာက္႐ွိျပီးေသာ ေနာက္ပိုင္းေခတ္တို႔တြင္ တစ္ညခရီးသာျဖစ္ မည္ဟု ကုရ္အာန္ကၾကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ထားျပီးျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တခါက လူသားတို႔ ျမင္း ကုလားအုပ္မ်ားကိုစီး၍ လေပါင္းတစ္ေထာင္မွ်ေလာက္ သြားရေသာခရီးကို ယေန႔ေလယာဥ္ ျဖင့္ တစ္ညခရီးပင္ျဖစ္ေနသည္ကို ယေန႔လူသားမ်ား မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႕႐ံုမဟုတ္ပဲ ကိုယ္ တိုင္သြားလာလွ်က္႐ွိေနျပီးျဖစ္သည္။ ကိုေရာ္ဂ်ာအား အၾကံျပဳလိုသည္မွာ အလြန္တရာမွ် ေခတ္မွီတိုးတက္႐ံုမကပဲ ေခတ္ေ႐ွ႕သို႔အျမဲဦးေဆာင္လွ်က္႐ွိေသာ ကုရ္အာန္ကိုေလ့လာရာ၌ ကုရ္အာန္ကညြန္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္းလိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ကုရ္အာန္တြင္ ၁၉၈၀ ပတ္ဝန္းက်င္ကမွ်ေပၚေသာ AIDS ေရာဂါျပန္႔္ပြားမႈ ကာကြယ္နည္းမ်ား ပါဝင္သည္ဟုဆိုလွ်င္ ကိုေရာ္ဂ်ာ အံ့ၾသသြားမလား။ ၂၁ ရာစုမွစတင္ေပၚေပါက္လာေသာ Global Warming အေၾကာင္း ကုရ္အာန္တြင္ပါသည္ဟုဆိုလွ်င္ ကိုေရာ္ဂ်ာပို၍ပင္အံ့ၾသသြား မည္ျဖစ္သည္။
အမွန္တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ ေခတ္ေ႐ွ႕ေျပးေဟာကိန္းမ်ားဟူ သည့္အခန္းဆက္ေဆာင္းပါးတြင္ ထိုအေၾကာင္းမ်ားအားလံုးကို အတိအက်ေဖာ္ျပထားပါသည္ ထိုေဆာင္းပါးပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လိုက္မွီႏိုင္ရန္အတြက္ ေ႐ွ႕ေျပးအျဖစ္ အခန္းဆက္ ၁ မွ ၃ အထိကိုၾကိဳတင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခန္းဆက္ ၄ မွစတင္၍ အထက္မွအေၾကာင္းအရာ မ်ားတြင္မက အျခားအျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပါ သိပၸံနည္းက် ဆက္လက္ေဖာ္ျပ သြားမည္ျဖစ္သည္။ကုရ္အာန္ကိုဆည္းပူးရာ၌ အျခားလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ၅၆း၇၉ (ကုရ္အာန္ သည္အျဖဴထည္သက္သက္ျဖစ္သူတို႔မွအပ အျခားသူမ်ားအတြက္ အာနိသင္႐ွိမည္မဟုတ္)ဟု ဆိုထားသည္။ ကုရ္အာန္ကိုခ်ဥ္းကပ္ရာ၌ ကုရ္အာန္၏ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ခ်ဥ္းကပ္မွသာ လွ်င္ ကုရ္အာန္ကေပးေသာ အသိတရားမ်ားကိုခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ကုရ္အာန္ကိုေလ့လာရာ ၌ မိမိတို႔၏ႏွလံုးသည္းပြတ္မ်ားအတြင္းအနည္ထိုင္ အ႐ိုးစြဲေနေသာ ဘာသာသာသနာစြဲ ဂိုဏ္ဂ နဝါဒစြဲ၊ ႐ိုးရာဝါဒစြဲ၊ လူပုဂၢိဳလ္ဝါဒစြဲမ်ားကိုဖယ္႐ွားႏိုင္မွသာလွ်င္ ကုရ္အာန္ကေပးေသာအသိကို အျပည့္အဝခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ကိုေရာ္ဂ်ာ၏Comment တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကုရ္အာန္သည္ သရပါဝင္ျခင္းမ႐ွိပဲ ေနာက္ပိုင္းမွ သ ရထည့္သည္ဟူေသာအခ်က္မွာ လံုးဝမွားယြင္းပါသည္။ ကုရ္အာန္သည္လံုးဝအာရဗီစာေပျဖင့္ ခ်ေပးေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။ မူရင္းအာရဗီစာေပတတ္ေျမာက္သူတိုင္း ကုရ္အာန္ကိုဖတ္႐ြတ္၍ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္သည္။သို႔ရာတြင္ ကုရ္အာန္ကိုဖတ္႐ံုျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ဖတ္တတ္နား လည္သေဘာေပါက္ျပီး ထိုက်မ္းပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ထာဝရဘုရားသခင္၏ဗ်ာဒိတ္ပါဟု ယံုၾကည္မႈမ႐ွိသူတို႔အဖို႔ထိုက်မ္း၏လမ္းညႊန္မႈကိုမရႏိုင္ဟု လက္ဦးမဆြကပင္ကုရ္အာန္ကေက် ညာထားျပီးျဖစ္သည္။
အစၥလာမ္သာသနာအတြင္းသို႔ ကမာၻ႕လူမ်ိဳးအသီးသီးမွဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ထိုလူမ်ိဳးမ်ား အားလံုးအာရဗီဘာသာစကားအား တတ္သိနားလည္မႈမ႐ွိၾကေပ။ သို႔ရာတြင္၎တို႔သည္ အစၥ လာမ္သာသနာအတြက္ ဗ်ာဒိတ္အျဖစ္ခ်ေပးခဲ့ေသာကုရ္အာန္ကို ဖတ္႐ြတ္သရဆည္ရာ၌ လြယ္ကူရန္အတြက္ ကုရ္အာန္ကို မွန္ကန္စြာအသံထြက္ဆိုႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳ “ဟရ ကသ္”ဟုေခၚေသာ Intonation sign ထည့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထို sign အား ျဖင့္ကုရ္အာန္ပါ အနက္အဓိပၸါယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ျခင္း အလွ်င္းမ႐ွိေပ။အာရဗ္္မ်ားသည္ Intonation sign မပါေသာ ကုရ္အာန္ ကုိသာ အသုံးျပဳ ၾကသည္။
ဦးစိုးလြင္(ျငိမ္းခ်မ္းလွ်ပ္စစ္)

Well-loved. Thumb up 10 Thumb down 0

13 Jan 10 @ 1am

Kyaw Kyaw Oo says:

Dear Ko Roger,

I have decided to reply your lengthy argument that discredited the authenticity of Holy Quran by referring a documentary produced by non Muslims,which also broadcasts very controversial issues such as UFOs, Ghost stories for the purpose of entertainment.
To me referring a ( TV Channel- discovery channel) is somehow improper, (even Wikipedia will not accept this kind of citation) while we are having a serious discussion about faith.
Your second point, asking Muslims to study the Bible is a good gesture, for those who have interest in comparative religions and interfaith studies.
Again, you seems to be having problem with so many versions of Bibles, with so many languages ( Roman, Hebrew, Latin) used in the original scriptures as you have admitted as finally hit a wall. So for all of us who wish to study the Bible will be having problem in very beginning with doubts, struggling to differentiate between genuine word of God and men.
Muslims do not have problem in studying the Holy Quran as it has only one version with One author, Allah SWT.

You have quoted some verses of the Holy Quran for second coming of Esa (May peace be upon him).
For your information the Holy Quran is supposed to read with sincerity to understand the Divine Revelation to mankind, but not to quote a few verses for the sake of argument for your own agenda.

I wish you to read the Holy Quran with sincere heart, and Allah will guide you to the path that is for the rightly guided people.
regards.
Kyaw Kyaw Oo

Well-loved. Thumb up 11 Thumb down 0

10 Feb 10 @ 2am

Write comment

Please read this note before your write comment.

 

Quranic Study Group
Los Angeles, California, USA
© 2005 - 2015 QuranInBurmese.com All Rights Reserved
Cron
Click here to download Zawgyi Font
Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976
Quran 38:29
Quran 26:24
Quran 3:138
Quran 6:153