သူခိုးမ်ား- လက္ကို ျဖတ္ၾက

ယခုလက္ရွိ ေခတ္သစ္ကမၻာ၏ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း တည္ေထာင္မႈ၊ တရားစီရင္မႈႏွင့္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားမ်ားမွာ အစၥလာမ့္အင္ပါယာမ်ား က်င့္သံုးတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္နည္း နာ နိသယ် မ်ားမွကူးယူတုပ သံုးသပ္ဖြင့္ဆိုလွ်က္ ေရးဆြဲယူထားမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ႔ သမိုင္းအား ေက်ညက္သူတိုင္း နားလည္ထား ရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အစၥလာမ့္အင္ ပါယာ မ်ားအား ယံုၾကည္မႈ ႀကိဳးျဖင့္ ဖြဲ႔ေႏွာင္တည္ေဆာက္ေသာ အင္ယာပါဟု ကမၻာ့သမိုင္း ပညာရွင္ မ်ားက ကင္ပြန္းတပ္ ထားျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

အေနာက္တိုင္းမွ ေပၚတူဂီ၊အဂၤလိပ္၊ စပိန္၊ျပင္သစ္စေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏အင္ပါ ယာမ်ားလူလားေျမာက္လာစဥ္က သူတို႔၏ေရွ႔မွလူလားေျမာက္ၿပီးသားအင္ပါယာ မ်ားျဖစ္ သည့္ေအာ္ တိုမင္ႏွင့္ မြန္ဂိုးအင္ယာတို႔ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတရားစီရင္ေရး ဥပေဒမ်ား အား တုပယူခဲ့ျခင္း၊ အစၥလာမ္မစ္ ေကာ္ဒိုဗာတကၠသိုလ္၊ ဘကၠဒတ္တကၠသိုလ္မ်ားမွ ပ ညာႏုိ႔ရည္မ်ားအား ေသာက္စို႔ ခဲ့ ရျခင္းတို႔မွ မကင္းခဲ့ေခ်။

စံထားေလာက္ေသာ အစၥလာမ့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ထြန္းကားသည့္ ေခတ္မ်ားတြင္ဥပေဒ ေရး ဆြဲမႈမ်ားကို က်မ္းျမတ္ကုရ္အံပါ သြန္သင္မႈအားအေျခခံေကာက္ယူ ဖြင့္ဆို၍ ေရးဆြဲခဲ့ သည္သာျဖစ္ၿပီး၊ အာရဗ္ရိုးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္း မ်ား အား အေရးတယူ ေနရာေပး ခဲ့ျခင္းမ်ား မေတြ႔ရေပ။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အံပါ- လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး၊ အစၥလာမ္ မဟုတ္သူမ်ား ၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ တ ရားစီရင္မႈ ပိုင္းဆိုင္ရာ၌ ဂ်ဴးဘာ သာ၀င္တို႔အား သူတို႔၏ အသိုင္း အ၀ိုင္းတြင္း ၌ သူတို႔၏ ဥပေဒျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ေပးျခင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္မ်ားအားလည္း အလားတူအခြင့္အေရး ေပးျခင္းမ်ားရွိေနၿပီး၊ အစၥလာမ့္အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္မူ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အံပါ ဥပေဒအတိုင္း သာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိုသာ သြန္သင္ထား ေပသည္။ အျခား ေသာ ဘာသာတရား မ်ားအေပၚတြင္ ထိုကဲ့သို႔ အခြင့္အေရး ေပးထားျခင္း၌ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အံပါ အဓိပၸါယ္အား ဖြင့္ ဆိုနား လည္ မႈမ်ားတြင္ မၾကာခဏ လြဲမွားျခင္း မ်ားကို ေတြ႔ေနရမႈမ်ားကိုလည္း ၀မ္းနည္းဘြယ္ ေတြ႔ေန ရေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့လူသားအမ်ားစုႀကီးက အစၥလာမ္သာသနာ၀င္တို႔သည္ ဂ်ဴးတို႔၏ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းစာေနာက္သို႔ လိုက္သူမ်ားျဖစ္ သည္ဟုနားလည္ ထားသည္မ်ား ရွိေနေတာ့သည္။ အမွန္ တကယ္တြင္မူ က်မ္းျမတ္ကုရ္အံသည္ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ထံ၌ ကိန္း၀ပ္ သိျမင္သည့္ ဥာဏ္စဥ္ေတာ္အား မွတ္ တမ္းတင္ ထားျခင္းျဖစ္၍ ဓမၼေဟာင္း ဓမၼသစ္တို႔ႏွင့္ လားလားမွ မသက္ ဆိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္ ယခုအေၾကာင္း အရာတြင္မူ ခိုးမႈႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ မည္ သုိ႔ အေရးယူရ မည္ဟူသည့္ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အံပါ ေ၀ါဟာရ စကားလံုး မ်ားအား ရွင္းလင္းေဖၚျပ မည္ျဖစ္၍ က်မ္းစာသေဘာ တ ရားတို႔အား အက်ယ္ မ ခ်ဲ႔ လို ေတာ့ပါ။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အံအား ရိုးရာအစဥ္အလာအစြဲျဖင့္ အလွ်င္စလိုဖြင့္ဆိုတတ္ေလ့ရွိေသာ ဗလီ ဆရာမ်ား၏ အာေဘာ္ေနာက္သို႔လိုက္၍ သူခိုး၊သူခိုးမတို႔အား ခႏၶာကိုယ္မွလက္မ်ား ကိုျဖတ္ေတာံ  ပစ္ရမည္ဟုလူသားအမ်ားစုႀကီးက နားလည္ထားလွ်က္ အစၥလာမ့္ဥပေဒ သည္ အလြန္တရာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လွသည္ဟု သတ္မွတ္ေလ့ရွိေနေတာ့သည္။ အမွန္တကယ္တြင္- ခရစ္ယာန္ သမၼာက်မ္းစာ၏ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း- ထြက္ေျမာက္ရာ ၂၂း၂ တြင္

(သူခိုးသည္အိမ္ ကိုေဖါက္ထြင္းစဥ္ သူတပါးေတြ႔၍ ေသေအာင္သတ္ေသာ္လည္း ေသစားမေသေစရ။ သို႔ေသာ္ ေနထြက္လွ်င္ ေသစား ေသေစရမည္– ဟု ဥပေဒ သတ္မွတ္ထားေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေနမထြက္မွီ (ညဘက္) အျခားေသာ သက္ေသမ်ား မေတြ႔လွ်င္ သူခိုးအား အေသသတ္ပစ္ခြင့္ ရွိေနေၾကာင္း- ကို အတိအက် ေဖၚျပထား ေပေတာ့ သည္။ ေနထြက္ ၍ ေန႔ဘက္၌မူ အျခားသူငါမ်ားေတြ႔ေနလွ်င္ လူတစ္ဦးအား အေသသတ္ျခင္းမွာ အျမင္ မေတာ္ ျဖစ္ေန၍ ထိုသူခိုးအား ခိုးေသာ ပစၥည္း၏ ႏွစ္ဆ ျပန္ေလွ်ာ္ေစရမည္- ျပန္ေလွ်ာ္စရာ မရွိလွ်င္ ထုိသူခိုး သည္ မိမိ ကိုယ္မိမိ ေရာင္း၍ ကၽြန္ခံေစရမည္ဟု ဥပေဒ သတ္မွတ္ထားေပသည္။)

ထိုသို႔ေသာ ဥေပေဒသည္ သူခိုးအား လက္ျဖတ္ ပစ္ျခင္းထက္ ပိုမို၍ ရက္စက္ လွသည္ဟု မျမင္တတ္၊ မခံစားတတ္ သူတို႔အတြက္ လြန္စြာပင္ ၀မ္းနည္း စရာ ေကာင္းေတာ့သည္။ မိမိ၏ အျပစ္ က်ဴးလြန္မႈအတြက္ အေသသတ္ခံလိုက္ရျခင္း၊သို႔မဟုတ္ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ လံုး အရွင္လတ္လတ္ ေက်းကၽြန္အျဖစ္ ဘ၀အားေပးအပ္လိုက္ရျခင္းသည္ လက္တစ္ဆစ္ အားေပးလိုက္ ရ ျခင္း ထက္ ပိုမို၍ တရားမွ်တ ပါ၏ေလာ ဟု ျပန္လည္သံုး သပ္စရာ မ ေကာင္းလွေပသေလာ။

အျခားတစ္ဘက္တြင္ အစၥလာမ္ သာသနာ ၀င္မ်ားကိုယ္တိုင္ ဆင္ျခင္ရမည့္ အခ်က္မွာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အံပါ- ေ၀ါ ဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေပ သည္။ က်မ္းေတာ္၌ သူခိုး၊ သူခိုးမမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍-

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَ اَ زء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞

သူခိုး၊ သူခိုးမတို႔အား သူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ရာ အက်ိဳးရလဒ္အတြက္ သူတို႔၏ လက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ၾကေလာ့။ အလႅာဟ္အရွင္၏ထံမွ နမူနာေပးျခင္း ျဖစ္၏။ ဧကန္ပင္ အလႅာဟ္အရွင္သည္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဓမၼသတ္ရွင္ ျဖစ္ ေတာ္မူ၏။ (၅း၃၈)

ဤဥပေဒတြင္ ေျပာဆုိထားေသာ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا သူတို႔၏လက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ ၾကေလာ့- ဟူေသာ စကား လုံးမွာ သူတို႔ ကိုယ္အဂၤါမွ လက္မ်ားကို ေျပာဆိုျခင္း လံုး၀ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ထို ဥပေဒအား ဆက္လက္ေဖၚျပ ထားသည့္ ၅း၃၉

ပါ- ထိုသို႔ အမိုက္စီး မိၿပီးေနာက္ ခ၀ါခ် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ခဲ့လွ်င္- သူတို႔အား၊ ဧကန္ပင္ အလႅာဟ္အရွင္သည္ သင္ပုန္းေခ်ေပး ေတာ္မူ၏၊ ဧကန္ပင္ အလႅာဟ္အရွင္သည္ လြတ္ၿငိမ္းေစေသာ အရွင္ အၾကင္နာရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏-

ဆိုသည့္ စကားက ေထာက္ျပထားေပသည္။ အမွန္တကယ္ လက္ေခ်ာင္း၊လက္ဆစ္မ်ား အား ျဖတ္ေတာက္ၿပီးသူအား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ မည္သို႔မွ်ျပန္လည္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပး၍ မရႏိုင္တာ့ေပ။ (ျဖတ္ၿပီးသားလက္မ်ား ျပန္ လည္၍ အေကာင္းပကတိ ျဖစ္လာေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။)

အျခားတဘက္တြင္ အကယ္၍ အမွန္တကယ္ပင္ လက္မ်ားကို ျဖတ္ပစ္ရမည္ဟု သတ္ မွတ္ေသာ္ ယေန႔မြတ္စလင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနေသာ ဘုရင္မ်ား၊ သမၼတ မ်ား၊ အာဏာ ပိုင္ မ်ားမွ အမ်ားစုႀကီး၏ လက္မ်ား ကို အလွ်င္အဦး ျဖတ္ေတာက္ပစ္ ရ မည္သာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ သူတို႔သည္ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္မ်ားအား ေမာင္ပိုင္စီး ထားျခင္း၊ အာ ဏာသံုးပိုင္ခြင့္အား အမ်ားသူငါ မ သိေအာင္ ခိုးသံုးျခင္း (အလြဲသံုးစား ျပဳျခင္း)မ်ား အား အႀကီးအ က်ယ္ ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားသာျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ႀကီးမားေသာ သူခိုးအႀကီးစား ႀကီးမ်ား၏ လက္မ်ားကို မျဖတ္ဘဲ လွ်က္ ဆင္းရဲ မြဲေတ၍ စားစရာ မရွိ ေသာသူက ထမီ စုပ္ခိုးမိ သည္ကိုသာ အျပစ္ယူလက္ျဖတ္ ပစ္မည္ဆိုက- ထိုဆင္းရဲသား၏ သားသမီး၊ သားမယားတို႔အား မည္သူက လုပ္ကိုင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ ၊ႏႈိင္္အံ့နည္း ဟူသည္ ကိုလည္း စဥ္းစားစရာ လိုေပေတာ့သည္။

က်မ္းေတာ္သည္ ထိုသို႔မညီမွ်ေသာ တဘက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ ဥပေဒမ်ားအား မည္ သည့္အခါတြင္မွ ခ်မွတ္ထားျခင္း မရိွေပ။ သို႔ျဖစ္၍ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا သူတို႔၏ လက္ မ်ားကို ဖတ္ေတာက္ၾကေလာ့

ဟူသည့္ စကားလံုး ႏွစ္လံုးအား ေသခ်ာစြာ ေလ့လာရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထိုစကားလံုးႏွစ္ လံုးမွ ျဖတ္ေတာက္ၾက ေလာ့၊ ျဖတ္ေတာက္သည္ ဟုု အနက္ ကိုေပးသည့္ (ကတြအ) ဆိုေသာ စကား လုံးမွာ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ျခင္း၊ အရာတစ္ခုကုိ အမွန္တကယ္ ပင္ျဖတ္ ၊ျခင္းေတာက္ျခင္း၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအၾကား ေခၚထူးေမး ေျပာမျပဳလုပ္ျခင္း၊ စီးပြားပိတ္ ဆို႔ျခင္း-စသည့္စကား လံုးမ်ားအျဖစ္သံုးေပသည္။ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ျခင္းဟုသည့္ အဓိပၸါယ္ကိုက်မ္း၏ ၂း၂၇ႏွင့္ – ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေနရာမ်ား တြင္ေတြ႔ႏိုင္ၿပီး၊ စီးပြားေရး ၊ ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆို႔ အေရးယူျခင္း အဓိပၸါယ္ကို ၅း၃၃ တြင္ ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။

အဆက္အသြယ္ျဖတ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ဆိုသည္တြင္ ရုပ္ျဒဗ္ကုိယ္ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းအား ျဖတ္ေတာက္သည္ဟုနားလည္ယူ၍မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ သားသမီး မ်ားအား အေမြျဖတ္ စိတ္နာစရာ ျဖစ္သည္တြင္ ေျခမမေကာင္းေျခမ၊ လက္မ မေကာင္း လက္မကိုျဖတ္ပစ္မည္ဟု သံုးႏႈန္းျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္၍ အမွန္တကယ္ ေျခမလက္ မတို႔အား ျဖတ္ပစ္သူဟူ၍ မရွိေခ်။

အျခား စကားလုံးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ယဒါَ يدْيِ  လက္ဟူသည္မွာလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ စြမ္းအား၊ေျခစလက္စ၊ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ မႈလက္ရာမ်ားအျဖစ္က်မ္းေတာ္ တြင္ေျမာက္ မ်ား စြာေဖၚျပ သံုးစြဲေပသည္။ ထိုအခ်က္ကို သူတို႔၏လက္ရာမ်ားေၾကာင့္ သူတို႔ သည္ ၀ဋ္ေႁကြးႀကီး ခံရလတၱံ႔ဟူေသာ ၀ါက်ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ ဤ၀ါ က်မ်ား တြင္ ဆိုလိုေသာ သူတုိ႔လက္ မ်ားေၾကာင့္ ဆိုသည္မွာ သူတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္- ထိုလုပ္ ရပ္ျဖစ္ တည္လာရန္ ေစ့ေစာ္ေပးေသာ သူတုိ႔၏ စိတ္၊ စာရိတၱ၊ အက်င့္ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္ဟု လူတိုင္းနား လည္ ႏိုင္ေပ သည္။

သို႔ျဖစ္၍ က်မ္းေတာ္တြင္ေဖၚျပေသာ သူတို႔၏လက္မ်ားကိုျဖတ္ေတာက္ ၾကေလာ့ဆို သည္ မွာ သူတို႔၏လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို တားဆီးျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ိဳးသာ ၊ျဖစ္ေပသည္။ လူသား၏ စိတ္စရိုက္လႈံ႔ေဆာ္ ခိုးယူတတ္ျခင္းမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ေစာင့္ ၾကပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ ထားၾကဟုသာျဖစ္ေတာ့သည္။ ေငြကိုင္စာေရး တစ္ဦးေငြစေလးမ်ား မခိုးႏိုင္ ရန္သူ႔အား ေစာင့္ၾကည့္ရမည္၊ စာရင္းစစ္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးရ မည္၊ ကြန္ျပဴတာနည္းပညာမ်ား ကင္မရာမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ မည္ သို႔မွ တားဆီး၍ မရလွ်င္ ထိုခိုးတတ္သူအား ၊ေငြႏွင့္ ေၾကးႏွင့္ သူခိုးယူလိုေသာ ဥစၥာ ပစၥည္းျဖင့္ မပတ္သက္ မထိစပ္ႏိုင္ရန္အလုပ္ ထုတ္ပစ္ရမည္။ စာရိတၱေလ့က်င့္ေရး ၊ေက်ာင္းမ်ားသု႔ိ ပို႔ေဆာင္ရ မည္ ျဖစ္ သည္။

အျခားတဘက္တြင္ ျပည္သူအမ်ားစု ခိုးတတ္ေသာ အက်င့္မ်ား ျဖစ္လာလွ်င္ ထုိျပည္သူ အား ဦးေဆာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေနေသာအာဏာပိုင္မ်ားတြင္လည္း တာ၀န္မကင္းေၾကာင္း ခံ ယူရဲရ မည္။ျပည္ သူတို႔၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေခတ္ႏွင့္အညီ လိုက္ေလွ်ာ ညီေထြ ၊ျဖစ္ေစရန္ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပိုမို၍ ဆင္ျခင္ရမည္မွာ မိမိေၾကာင့္ သူတစ္ ပါးအား သူခိုး မျဖစ္ေစရန္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဆိုလို သည္မွာ မိမိ သည္ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ သြားသည္- မိမိ၏ ဖိနပ္အား မဆင္မျခင္ခၽြတ္ထား ခဲ့သည္- ဘုရားေက်ာင္း မွ ျပန္လာ ေသာအခါတြင္ မိမိဖိနပ္ မရွိေတာ့ျခင္း သည္– မိမိ၏ မ ဆင္ျခင္မႈေၾကာင့္ အျခားသူတစ္ဦးမွာ သူခိုးျဖစ္သြား ရသည္ ဟူေသာ အသိမ်ိဳးအား ထား မိေစ ရန္သာျဖစ္သည္။

သူခိုးဟု သတ္မွတ္တိုင္း လက္ျဖတ္ရမည္ ဆိုက– ထိုသတ္မွတ္ သူကိုယ္တိုင္ မိမိ၏လက္ ကို မိမိအလွ်င္ျဖတ္ပစ္ရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ လူတိုင္းနီးပါးသည္ မိဘထံမွေက်ာင္းေန ဘက္ သူ ငယ္ခ်င္း ထံမွ၊ ရပ္ထဲရြာထဲမွ အေပ်ာ္ ျဖစ္ေစ၊ ၾကည္စား၍ ျဖစ္ေစ၊ တန္ဘိုးမရွိဟု ယူဆလွ်က္ျဖစ္ေစ၊ မက္ေမာ၍ ျဖစ္ေစ၊ လိုအပ္လြန္း၍ ျဖစ္ေစ၊ပစၥည္းအတို အထြာေလး မ်ားကိုယူခဲ့မိသူမ်ား သာျဖစ္ေတာ့သည္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေက်ာင္းစာေမးပြဲတြင္ စာေမး ပြဲေအာင္လိုေဇာျဖင့္ စာခိုးခ်ခဲ့မႈမ်ား ရွိေနတတ္ေပသည္။

ကုရ္အံက်မ္းေတာ္တြင္ ေဖၚျပေသာသူခိုး၊ သူခိုးမဟူသည္တြင္ မည္သူ႔ထံမွ မည္၍မည္ မွ်ေလာက္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္ဟု ေဖၚျပမထားသည့္အတြက္ သူတစ္ပါးသက္ဆိုင္ သူမသိေအာင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယူမိျခင္းအားလုံးမွာ အႀကံဳး ၀င္ေနေပ သည္။

သို႔ျဖစ္၍က်မ္းေတာ္ပါ သြန္သင္ခ်က္အား စနစ္တက် မေလ့လာဘဲလွ်က္ လက္ျဖတ္လို သည္႔ သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိသည္ခိုးျခင္းမွ ကင္းပါ၏ေလာဟူသည္ကို အလွ်င္အဦးစဥ္းစား သင့္ လွေပ သည္။

ကမၻာ့ဥပေဒပညာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ အတုယူစံထားေလာက္ေသာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အံ၏ ဥပေဒမ်ားမွာ ရိုးရာဗလီဆရာမ်ား၏ေအာက္၌ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေနရမႈမ်ားအားကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အေနျဖင့္ ၊ျပန္လည္ ဆင္ျခင္သင့္ရန္လို အပ္ေပေတာ့သည္။

ေဌးလြင္ဦး islammyanmar.com


4 Comments

က်ာက်ာၾကီး says:

စလာမ္……. အစ္ကိုၾကီးခင္ဗ်ာ…..က်မ္းေတာ္ျမတ္
(၅း၃၈) ရဲ့ အမိန္႕ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ဟာလူတစ္ဦးရဲ့ physical
“လက္” ကို ရည္ညြန္းတာမဟုတ္ဘူးလို႕ အစ္ကိုၾကီးတို႕ကယုံၾကည္
ေနရင္ေမးခြန္းတစ္ခုေမးလိုပါတယ္။ “က်မ္းေတာ္ျမတ္ (၄း၃၄)မွာ
ပါတဲ့ “ဝႆြ္ရိဗူဟြန္းန” ဆိုတဲ့အာယသ္ေတာ္ကို ဘယ္လိုနားလည္ပါ
သလဲ ခင္ဗ်ား?” ေက်းဇူးပါ အစ္ကိုၾကီး။

Thumb up 3 Thumb down 2

26 Sep 10 @ 12pm

kyaw kyaw Oo says:

Salam U Htay Lwin Oo,
Thank you for the wonderful post. Following post was Posted on May 21, 2009 in my Blog.
I just want to share with the readers for further discussion.
regards,
KKO

By Kyaw Kyaw Oo (21.5.2009)

Today BBC News reported about, a Somali Shariah Court ordered to cut the right hand of Mohamad Omar Ismail for stealing 10 pairs of trousers, 10 shirts, 8 other items and a bag. The value of all the items are estimated to be $90.

BBC news continued

“The official quoted a chapter from the Koran known as Surah Maida, verse 38, which is about stealing and relevant punishment. He said that the verse decreed that punishment for stealing was that the right hand of the thief should be cut off. “

Then the news carried on with horrific scene of amputation as “bloody hand dangled”.

What message the above BBC news convey to the readers?

Islam and the Law of Allah will be seen negative by both non Muslims and some Muslims who do not understand well about their faith.

Read the following Hadith about cutting the relationship and its punishment

The Swift Punishment for Transgression and Cutting the Relations of the Womb

A Hadith states that the Prophet said,

«مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لِصَاحِبهِ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِم»

(There is no sin that is more worthy of Allah hastening its punishment in this life, in addition to what He has in store for its offender in the Hereafter, more than transgression and cutting the relations of the womb.) The act of Qabil included both of these. We are Allah’s and to Him is our return.

Above Hadith says Islam does not allow the cutting the relationship with the blood relatives, forget about cutting the parts of our own Muslim brothers physically.

For the Non Muslims readers, who are not familiar with the Holy Quran, I would like all of you to read few verses of Surah Al Maidah, and its translation before the mentioned Vesre 38.

The Surah Al Maidah verse 32 says,

[مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الاٌّرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَـهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالّبَيِّنَـتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِى الاٌّرْضِ لَمُسْرِفُونَ - إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الاٌّرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَـفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الاٌّرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الاٌّخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ - إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ]

(32. Because of that, We ordained for the Children of Israel that if anyone killed a person not in retaliation of murder, or (and) to spread mischief in the land – it would be as if he killed all mankind, and if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind. And indeed, there came to them Our Messengers with Al-Bayyinat, even then after that many of them continued to exceed the limits in the land!) from the land. That is their disgrace in this world, and a great torment is theirs in the Hereafter.)

Above verse clearly stated that killing an innocent person would be as if he killed all mankind. Islam view point about killing an innocent person is a major sin, so why the same religion will preach to do injustice to somebody who is poor, and defenseless.?

Read some more,

كَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً]

(it would be as if he killed all mankind. .) means, “Whoever kills one soul that Allah has forbidden killing, is just like he who kills all mankind.” Sa`id bin Jubayr said, “He who allows himself to shed the blood of a Muslim, is like he who allows shedding the blood of all people. He who forbids shedding the blood of one Muslim, is like he who forbids shedding the blood of all people.” In addition, Ibn Jurayj said that Al-A`raj said that Mujahid commented on the Ayah,

[وَمَنْ أَحْيَـهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً]

(and if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind.) means, “He who does not kill anyone, then the lives of people are safe from him.”

And the Verse 38 mentioned in BBC news should be read with the next Verse 39 together,

[وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَـلاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَـوَتِ وَالاٌّرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ]

(38. And (as for) the male thief and the female thief, cut off their hands as a recompense for that which both committed, a punishment by way of example from Allah. And Allah is All-Powerful, All-Wise.)

(39. But whosoever repents after his crime and does righteous good deeds, then verily, Allah will pardon him. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.)

Allah SWT clearly says that those who repents after his crime and does good deed to be pardoned.

Somalia is the country without Law and Order. People are poor and uneducated. The society is in chaos. In short, Somalia is far from reaching the status of Islamic State where Islamic Shriah Law applied according to the true teaching of Islam. That event should not be taken as executing the proper Islamic Law.

How is the welfare system runs in an Islamic State ?

Zakāh or “alms for the poor” is the Islamic principle of giving a percentage of one’s income to charity. It serves principally as the welfare contribution to poor and deprived people in the Muslim lands, although others may have a rightful share.

It is the duty of the Islamic state not just to collect Zakat, but to distribute it fairly as well.

It is an obligation on Muslims to pay 1/40 (2.5%) of the wealth which they have had for a full lunar year 1/40 (2.5%) of goods used for trade, and 5% or 10% of certain type of harvests depending on irrigation.

In Somalia do they have this type of welfare system to distribute money? Definitely not. That is the reasons during a last few months, there are so many cargo ships were attacked in the Gulf of Eden by the pirates from Somalia as they are desperate to survive in the Lawless country. These pirates activities clearly highlighted Somalia as a Lawless Country.

If Somali is a genuine Islamic State, where all the rich people pay the poor due, there will be no reason to see this kind of petty theft case. Even the person is caught; he will have a chance to repent by doing good deeds as Allah SWT clearly stated in His Holy Book.

Thumb up 1 Thumb down 0

27 Sep 10 @ 10pm

U Soe Lwin says:

2010/09/26 at 12:44 pm ကေမးထားေသာ က်ာက်ာၾကီး၏ ေမးခြန္းသည္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ မ်ားတြင္မက မြတ္စလင္မ္ မဟုတ္ေသာ မြတ္စ လင္မ္မ်ားႏွင္႔ နီးစပ္သည္႔ ျမန္မာစာဖတ္ ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ပါ သိသင္႔သိထုိက္ေသာ အ ေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေနသည္႔အတြက္ က်ာက်ာၾကီး တစ္ဦး တည္းကုိ သီးသန္႔မျပန္ ၾကားေတာ႔ဘဲ ေဆာင္းပါးအျဖစ္ ေရးသား၍တင္ျပ လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆာင္ပါး အသစ္ဖက္ရန္….
ဦးစုိးလြင္(ျငိမ္းခ်မ္းလွ်ပ္စစ္)

Thumb up 0 Thumb down 0

28 Sep 10 @ 12am

muhamad A Li says:

salam

Thumb up 0 Thumb down 0

14 Jan 11 @ 8pm

Write comment

Please read this note before your write comment.

 

Quranic Study Group
Los Angeles, California, USA
© 2005 - 2015 QuranInBurmese.com All Rights Reserved
Cron
Click here to download Zawgyi Font
Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976
Quran 38:29
Quran 26:24
Quran 3:138
Quran 6:153