အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ႏွင့္ Slavery (၂)


အစၥလာမ္က ဒီေလာက္ဆိုးတဲ့ ကြၽန္စနစ္ကို ဘာလို႕ဟရာမ္ ျပဳတားျမစ္ထားျခင္း မရွိသလဲ ဆိုတာကိုမေျဖခင္၊ အစၥလာမ္က ကြၽန္စနစ္နဲ႕ပတ္သတ္ျပီး က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္မွာ ဘယ္လိုအ မိန္႕အာယသ္ေတာ္ ေတြပါသလဲ ဆိုတာကို အရင္တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။

(၁)  က်မ္းေတာ္ျမတ္ အာယသ္ေတာ္ (၉၀:၁၀-၁၈) ထုိမွတစ္ပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎အား(အေကာင္းအဆုိး) လမ္းႏွစ္သြယ္ကုိညႊန္ျပေတာ္မူခဲ့ေပသတည္း။ (၉၀:၁၀)
သုိ႔ပါလ်က္ ထုိလူသားသည္ ေတာင္ၾကားလမ္းကုိ ျဖတ္ကူးခဲ့သည္ မဟုတ္ေပ။ (၉၀:၁၁)
စင္စစ္ ေတာင္ၾကားလမ္းသည္ အဘယ္နည္း၊ အသင္သိပါသေလာ။ (၉၀:၁၂)
ကြၽန္တစ္ဦး တစ္ေယာက္အား (ကြၽန္ဘ၀မွ) လြတ္ေျမာက္ေစျခင္းပင္။ (၉၀:၁၃)
သုိ႔တည္းမဟုတ္ ငတ္မြတ္ေသာေန႔တြင္ ေကြၽးေမြးျခင္းပင္။ (၉၀:၁၄)
ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ျဖစ္ေသာ ဖမဲ့ကေလးသူငယ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း။ (၉၀:၁၅)
ေျမႀကီးေပၚ လူးလိမ့္ေနေသာ ဒုကၡိတသူဆင္းရဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း။ (၉၀:၁၆)
ထုိ႔ေနာက္ အၾကင္သူတုိ႔တြင္ ပါ၀င္ျခင္းပင္၊ ထုိသူတုိ႔သည္ အီမာန္သက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့ၾကကုန္၏။ ၎ျပင္ထုိသူတုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကုိတစ္ဦး သည္းခံၾကရန္ ေလးနက္စြာ ဆံုးမခဲ့ၾက ကုန္၏။ ထုိနည္းတူစြာ အခ်င္းခ်င္းတစ္ဦးကုိတစ္ဦး က႐ုဏာတရား ထားရွိၾကရန္လည္း ေလးနက္စြာဆံုးမခဲ့ ၾကကုန္၏။(၉၀:၁၇) ထုိသူတုိ႔ကား လက္ယာဘက္သားမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ (၉၀:၁၈)

ဒီ အာယသ္ေတာ္ေတြ အရသိရတာက “ကြၽန္တစ္ေယာက္ကို ကြၽန္ဘဝကေန လြတ္ေျမာက္ေစျခင္း”ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က အီမာန္တည္ယုံၾကည္ျပီး ၊ ေသဆုံးျပီး ဘဝမွာ အျပစ္ငရဲေတြ ကေန လြတ္ေျမာက္ ရမယ့္လူေတြရဲ့ ျမင့္ျမတ္တဲ့ အျပဳအမူ တစ္ရပ္ အျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

(၂) က်မ္းေတာ္ျမတ္ အာယသ္ေတာ္ (၂၄:၃၂)

ထုိ႔ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အနက္ ၾကင္ေဖာ္ ၾကင္ဖက္မရွိေသာ ေယာက္်ား မိန္းမတုိ႔အား လည္းေကာင္း၊ မိမိတုိ႔၏ ကြၽန္-ကြၽန္မမ်ားအနက္ (ထိမ္း ျမားရန္) အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကေသာ ကြၽန္-ကြၽန္မ မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ထိမ္းျမား၍ ေပးၾကေလကုန္။ အကယ္၍ ၎တုိ႔သည္ သူဆင္းရဲမ်ား ျဖစ္ၾကလွ်င္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ သည္ ၎တုိ႔အားမိမိ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာေစေတာ္မူမည္။ စင္စစ္မူကား အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ သည္က်ယ္ဝန္းစြာ ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနားေတာ္ မူေသာအရွင္၊ အရာ ခပ္သိမ္းတုိ႔ကုိ အၾကြင္းမဲ့သိေတာ္မူေသာ အရွင္၊ ျဖစ္ ေတာ္မူ၏။ (၂၄:၃၂)

ဒီ အာယသ္ေတာ္မွာေတာ့ မုစ္လင္မ္ေတြဟာ မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္သာမကမိမိတို႕ရဲ့ ေက်း ကြၽန္ေတြကိုပါ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း အမႈကိုျပဳဖို႕ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္လို႕ မိန္႕ေတာ္မူ ထားပါတယ္။

(၃) က်မ္းေတာ္ျမတ္ အာယသ္ေတာ္ (၄:၉၂)

၎ျပင္ မွားယြင္းခြၽတ္ေခ်ာ္၍ သတ္မိျခင္းမွအပ အၾကင္မုစ္လင္မ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကို  သတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ မည္သည့္မုစ္လင္မ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဂုဏ္အဂၤါႏွင့္မွ် မညီၫြတ္ေခ်။ (တစ္နည္း) မည္သည့္ မုစ္လင္မ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္အဖို႔မွ် မထုိက္ေပ။ (သို႔ရာတြင္ အၾကင္သူ တစ္ေယာက္သည္ မြတ္စလင္မ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို မွားယြင္းခြၽတ္ေခ်ာ္၍ သတ္ျဖတ္မိခဲ႔ပါမူ (ထုိသူ၌) မုစ္လင္မ္ ကြၽန္တစ္ေယာက္ကို လြတ္ေျမာက္ ေစရမည့္ ျပင္ထို (အသတ္ခံ ရေသာ) သူ၏ေဆြမ်ဳိး အေမြစားအေမြခံတို႔အား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္လည္း တာ၀န္ရွိေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိအေမြစားအေမြခံတို႔က ခြင့္လႊတ္ၾကသည္ရွိေသာ္ (ေလ်ာ္ေၾကးေပး ရန္မလိုေပ)။

တဖန္အကယ္၍ ထုိ(မွားယြင္း၍ အသတ္ခံရေသာ) သူသည္ အသင္တို႔၏ ရန္သူမ်ား အသင္းမွျဖစ္အ့ံ၊ ၎ျပင္ ထိုသူသည္မုစ္လင္မ္လည္းျဖစ္အ့ံ၊  သို႔ျဖစ္လွ်င္ (သတ္မိေသာသူ၌) မုစ္လင္မ္ ကြၽန္တစ္ေယာက္ကို လြတ္ေျမာက္ေစရန္(သာ) တာ၀န္ရွိ၏။ ၎ျပင္ အကယ္၍ ထုိ(မွားယြင္း၍ အသတ္ခံရေသာ) သူသည္အသင္တုိ႔၏ မဟာမိတ္တို႔ အသင္းမွျဖစ္ခဲ႔လွ်င္ ၎၏အေမြစား အေမြခံတို႔အား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည့္အျပင္၊ မုစ္လင္မ္ကြၽန္ တစ္ေယာက္ကိုလည္း လြတ္ ေျမာက္ေစရန္ တာ၀န္ ရွိေပေသး၏။ တဖန္အၾကင္သူသည္ (ကြၽန္ကိုလြတ္ေျမာက္ေစရန္ စရိတ္စက) မတတ္ႏိုင္ခဲ႔လွ်င္ ထိုသူ သည္ ႏွစ္လတိတိအဆက္မျပတ္ တဆက္တည္း ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ရေပမည္။ (ဤသည္)အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္မွ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ေတာ္မူေသာ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ နည္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္၊ အၾကြင္းမဲ႔သိေတာ္မူေသာအရွင္၊ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္တံု တရားႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ သည္။ (၄:၉၂)

ဒီ အာယသ္ေတာ္မွာက အကယ္၍မုစ္လင္မ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အျခားမုစ္လင္မ္ တစ္ဦး ကို အေၾကာင္းတစ္စုံ တစ္ရာေၾကာင့္ မွားယြင္းခြၽတ္ေခ်ာ္ျပီး သတ္မိခဲ့ရင္ ၊ က်န္ရစ္ သူမိသားစု ကိုေလ်ာ္ေၾကးေပးရမယ့္အျပင္၊ မုစ္လင္မ္ကြၽန္တစ္ဦးကိုလည္း လႊတ္ရမယ္လို႕ အ မိန္႕ေတာ္ျပ႒ာန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။
(၄) က်မ္းေတာ္ျမတ္ အာယသ္ေတာ္ (၅:၈၉)

အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔၏ အခ်ည္းႏွီးေသာ က်ိန္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ အသင္တို႔အား ျပစ္ဒဏ္ ေပးေတာ္မူမည္မဟုတ္၊ သုိ႔ရာတြင္ အသင္တို႔ အခိုင္အမာက်ိန္ဆုိ ၾကေသာ က်ိန္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ကား အသင္တို႔ကုိ အျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္မူမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ(ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ကိ်န္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ ခဲ့သည္ရွိေသာ္) ထုိက်ိန္ဆုိခ်က္ကုိ (ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း)၏အျပစ္ အာပတ္ေျဖမႈကား အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ အိမ္သူအိမ္သား တို႔ကုိ ေကြၽးေမြးေလ့ရွိၾကေသာ ခဲဘြယ္ေဘာဇဥ္မ်ိဳးထဲမွ အလတ္စားျဖစ္ေသာ ခဲဘြယ္ေဘာဇဥ္ကုိ သူဆင္းရဲ ဆယ္ေယာက္အား ေကြၽး ေမြးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိသူဆင္းရဲသား (ဆယ္ေယာက္)တို႔အား အ၀တ္အစား (တစ္စုံက်စီ) ေပးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကြၽန္တစ္ေယာက္ကုိ ကြၽန္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစျခင္းေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ျဖစ္ေခ်သည္။ သို႔ရာတြင္ အၾကင္သူသည္ (ဤအ ခ်က္မ်ားကုိလိုက္နာရန္) မတတ္စြမ္းႏုိင္ခ့ဲပါမူ (ထုိသူသည္) သုံးရက္(ဆက္၍ ) ဆိြ ယာမ္ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ ရမည္။ ဤသည္တို႔ ကားအသင္တို႔ က်ိန္ဆုိၿပီး (မိမိတို႔၏ က်ိန္ဆုိခ်က္ မ်ားကုိခ်ိဳးေဖာက္)ခဲ့သည္ရွိေသာ္ အသင္တို႔ကိ်န္ဆုိခ်က္ မ်ား၏ အျပစ္အာ ပတ္ ေျဖျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ က်ိန္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေစာင့္ထိန္းၾကေလကုန္။ ဤသုိ႔အားျဖင့္ အလႅာဟ္္ အရွင္ျမတ္သည္ မိမိ၏အမိန္႔ ေတာ္မ်ားကုိ အသင္တို႔အဖုိ႔ ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူေလသည္။သို႔မွသာလွ်င္ အသင္ တို႔ ေက်းဇူးသိတတ္ ၾကေပမည္။ (၅:၈၉)

ဒီ အာယသ္ေတာ္မွာေတာ့…..တစ္ကယ္လို႕ မုစ္လင္မ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္စုံတစ္ ရာ အေၾကာင္းကိစၥနဲ႕ ဆက္စပ္ျပီး က်ိန္ဆိုသစၥာျပဳမိလို႕ အဲဒီက်ိန္ဆိုခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ မိရင္၊ ကြၽန္ တစ္ေယာက္ကို လြတ္ေျမာက္ ေစရမယ္လို႕ အမိန္႕ေတာ္ ျပ႒ာန္းထားျပန္ပါ တယ္။
(၅) က်မ္းေတာ္ျမတ္ အာယသ္ေတာ္ (၅၈:၃)

စင္စစ္မွာကား အၾကင္သူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ဇနီးမိန္းမမ်ားႏွင့္ ဇိဟာရ္ ျပဳလုပ္ၾကကုန္၏။ ထို႔ေနာက္၎တို႔သည္ မိမိတို႔ ေျပာဆိုခဲ့သည္မွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၾက၏။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ၎တို႔ဇနီး (ေမာင္ႏွံ)ႏွစ္ဦး ကိုယ္ လက္ႏွီးေႏွာထိေတြ႕ျခင္း မျပဳၾကမီ ကြၽန္တစ္ေယာက္ကို လြတ္ေျမာက္ေစရမည္။ ထိုသည္ျဖင့္ အသင္တို႔သည္ ဆုံးမျခင္းကို ခံၾကရေပသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္္ အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔က်င့္မူလ်က္ ရိွၾကသည္တို႔ကို အၾကြင္းမဲ့ ၾကားသိေတာ္ မူေသာ အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ (၅၈:၃)

ဒီ အာယသ္ေတာ္မွာလည္း…..အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က မိမိရဲ့ဇနီးနဲ႕ပတ္သတ္ျပီး ဇိဟာရ္ ျပဳမိရင္ အဲဒီဇနီး ေမာင္ႏွံဟာ တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႕ တစ္ဦးျပန္ ေပါင္းသင္းျခင္း မျပဳမီ ကြၽန္တစ္ေယာက္ကို လြတ္ေျမာက္ေစရမယ္ ဆိုတဲ့အမိန္႕ေတာ္ျပ ႒ာန္းထား ပါတယ္။

(၆) က်မ္းေတာ္ျမတ္ အာယသ္ေတာ္ (၂:၁၇၇)

အေရွ႕အရပ္ဘက္သုိ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ အရပ္ဘက္သုိ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း မ်က္ႏွာမူျခင္း သည္ (သာလွ်င္) အသင္တို႔အဘို႔ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္ သီလ မဟုတ္ေသးေပ။ ေကာင္းျမတ္ေသာသီလရွိသူ သီလ၀န္ ဂုဏ၀န္တို႔ ဟူသည္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကုိလည္းေကာင္း၊ ေနာက္ ဆုံးေန႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံမွက်ေရာက္ေသာ) က်မ္းဂန္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ နဗီတမန္ေတာ္ မ်ားကုိလည္း ေကာင္း၊ ယုံၾကည္ျမတ္ႏိုးၾကေသာ သူမ်ားတည္း။ ၎ျပင္ ယင္းသူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ားကုိ စုံမက္ႏွစ္သက္ ပါလ်က္ႏွင့္ပင္ (တနည္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကုိ ၾကည္ညိဳ ျမတ္ႏိုး ၾက၍) ေဆြမ်ိဳးညာတကာမ်ားအား၎၊ မိသက္ဆိုး ဖသက္ဆိုးမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ အထီးက်န္သူဆင္းရဲမ်ား အား၎၊ ခရီးသည္မ်ားအား၎၊ ဖုန္းေတာင္း ယာစကာမ်ား အား၎၊ ေၾကးကြၽန္မ်ားကုိ ကြၽန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေစရာ၌ ၎၊ ေပးကမ္းလွဴဒါန္း စြန္႔ၾကဲၾက၏။ ထို႔ျပင္ ယင္းသူတို႔သည္ ဆြလာတ္ ၀တ္ျပဳၾက၏။ ဇကာတ္ တရား၀င္ဒါနေၾကးကုိလည္း ေပးလွဴၾက၏။ ယင္းသူတို႔သည္ ကတိျပဳေသာအခါ၌ မိမိတို႔၏ ပဋိညာဥ္ ၀န္ခံခ်က္မ်ားကုိ အတည္ျပဳၾက၏။ ဆင္းရဲ ဒုကၡက် ေရာက္သည့္အခါ၌လည္းေကာင္း၊ ေရာဂါဘယ ဖိစီးသည့္ အခါ၌လည္းေကာင္း၊ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္သည့္ အခါ၌ လည္းေကာင္း၊ ခႏၲီပါရမီကုိ ခိုင္ျမဲ စြာေစာင့္စည္းၾက၏။ ဤ တရားမ်ားကုိ လိုက္နာက်င့္သုံးေသာ သူမြန္ သူျမတ္မ်ား သည္သာလွ်င္ သစၥာ၀ါဒီမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ဤသူမြန္ သူျမတ္ တို႔သည္သာလွ်င္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကုိ) ေၾကာက္႐ြံ႕႐ိုေသ ျမတ္ႏိုး ေသာ သီလ၀န္ ဂုဏ၀န္မ်ား ျဖစ္ၾက ကုန္၏။

ဒီ အာယသ္ေတာ္မွာ….ေက်းကြၽန္ကိုလြတ္ေျမာက္ေစျခင္းဟာ ဆြလားသ္ဝတ္ျပဳျခင္းဇ ကားသ္ေပးလႈျခင္းစတဲ့ အစၥလာမ္သာ သနာက ျပ႒ာန္းထားတဲ့ မျပဳမေနရ တာဝန္ေတြလို ဘဲ “ဗိရ္ (ရ) (ေကာင္းျမတ္ျခင္းအမႈ) ျဖစ္တယ္လို႕ အေလးေပးမိန္႕ေတာ္မူထားျပန္ပါေသး တယ္။

(၇) က်မ္းေတာ္ျမတ္ အာယသ္ေတာ္ (၂:၂၂၁)

(အုိ-အီမာန္ ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား ထားရွိၾကေသာ မုအ္မင္န္ အေပါင္းတုိ႔) အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္ႏွင့္ယွဥ္တဲြ၍အျခားအရာ ကုိကိုးကြယ္ေသာ မိန္းမမ်ားသည္ အီမာန္ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါ တရား မထားရွိၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ထုိမိန္းမမ်ားႏွင့္ အသင္တုိ႔သည္ ထိမ္းျမားမဂၤလာ မျပဳၾကကုန္လင့္။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ယွဥ္တဲြ၍ အျခားအရာကုိကုိးကြယ္ေသာ မိန္းမတစ္ဦးသည္ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ အကယ္၍ ႏွစ္သက္ စရာျဖစ္ျငားေသာ္လည္း အီမာန္ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရားထားရွိေသာ ကြၽန္မိန္းမတစ္ဦးသည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ယွဥ္တဲြ၍ အျခားအရာကုိ ကုိးကြယ္ေသာ) ထုိမိန္းမထက္ မုခ်သာ၍ေကာင္း၏။
ထုိ နည္းတူစြာ  အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ယွဥ္တဲြ၍ အျခားအရာကုိ ကုိးကြယ္ေသာ ေယာက္်ားမ်ားသည္ အီမာန္ ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား မထားရွိၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ထုိသူမ်ားႏွင့္(မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ) ထိမ္းျမား၍ မေပးၾကကုန္လင့္။ အမွန္ ေသာ္ကား အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ယွဥ္တဲြ၍ အျခားအရာကို ကုိးကြယ္သူတစ္ဦးသည္ အသင္တုိ႔အဘုိ႔ အကယ္၍ ႏွစ္သက္ စရာျဖစ္ျငားေသာ္လည္း အီမာန္ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရားထားရွိေသာ ကြၽန္ေယာက္်ား တစ္ဦးသည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ယွဥ္တဲြ၍ အျခားအရာကုိ ကုိးကြယ္ေသာ) ထုိေယာက္်ားထက္ မုခ်သာ၍ေကာင္း၏။ (အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္ႏွင့္ ယွဥ္တဲြ၍အျခား အရာကုိ ကုိးကြယ္ေသာသူ တုိ႔သည္ အသင္တုိ႔အား) ငရဲမီးသုိ႔ ေခၚေဆာင္ၾက ကုန္၏။ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္မွာမူ မိမိ၏ ဆႏၵေတာ္ ျဖင့္ (အသင္တုိ႔အား) ဂ်ႏၷတ္အမတ သုခဘံုသုိ႔လည္းေကာင္း၊ အျပစ္မ်ားမွလြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေပးသနား ေတာ္မူျခင္းသုိ႔လည္း ေကာင္း၊ ေခၚေဆာင္လ်က္ ရွိေတာ္မူ၏။ ထုိ႔ျပင္ တ၀ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ လူသားတုိ႔ သတိတရားရ စိမ့္ေသာငွာ မိမိ၏တရား ေဒသနာေတာ္မ်ားကုိ ထင္ရွားေစေတာ္မူ၏။
(၂:၂၂၁)

ဒီအာယသ္ေတာ္မွာေတာ့ မုစ္လင္မ္ေတြအေနနဲ႕ ကာဖရ္ျငင္းပယ္သူေတြကို လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳဖို႕နဲ႕ ၊ ကာဖရ္ေတြကို လက္ထပ္ျခင္းထက္ မုစ္လင္မ္ကြၽန္၊ကြၽန္မေတြ ကို လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းဟာ ပိုျပီး ေကာင္းျမတ္တယ္လို႕ မိန္႕ေတာ္မူထားျပီး၊ကြၽန္၊ကြၽန္ မ ေတြကို လက္ထပ္ထိမ္းျမားဖို႕ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳ တိုက္တြန္း ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုေတာ့ကာ…အထက္မွာတင္ျပထားတဲ့ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္အာယသ္ေတာ္ ေတြ ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အစၥလာမ္သာသနာ ဟာ ကြၽန္စနစ္ အေပၚဘယ္လိုသေဘာ ထား၊ကြၽန္ေတြ အေပၚဘယ္လိုျပဳမူ ရမလဲ ဆိုတာကို ရွင္းလင္းစြာ သိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ရဲ့ ေခတ္သမယက တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္စစ္မက္တိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းမိတဲ့စစ္သုံ႕ပန္းေတြဟာ ဖမ္းဆီးတဲ့ဘက္ရဲ့ ကြၽန္ ဘဝကို အလိုလိုေရာက္သြားပါတယ္။

မုစ္လင္မ္ေတြနဲ႕ မုစ္လင္မ္မဟုတ္သူေတြ စစ္တိုက္ၾကျပီး၊ တစ္ဖက္နဲ႕တစ္ဖက္သုံ႕ပန္း အျပန္အလွန္ လက္ရတာေတြရွိပါတယ္။ မုစ္လင္မ္သုံ႕ပန္းေတြဟာ မုစ္လင္မ္မဟုတ္ သူေတြ ရဲ့ကြၽန္ေတြ အျဖစ္ကို ေရာက္သြားၾက တာမ်ိဳးရွိသလို မုစ္လင္မ္မဟုတ္သူေတြဟာ လည္းဘဲ မုစ္လင္မ္ေတြရဲ့ ကြၽန္အျဖစ္ေရာက္သြားတာ မ်ိဳးေတြရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ မ်ိဳးမွာ မုစ္လင္မ္မဟုတ္သူေတြ ရဲ့ေက်းကြၽန္အျဖစ္ကို ေရာက္ရွိသြားတဲ့ မုစ္လင္မ္ေတြကို ဘယ္လိုျပဳ မူဆက္ဆံရမယ္ ဆိုတဲ့ ဥပေဒမ်ိဳး မုစ္လင္မ္မဟုတ္သူေတြ ထံမွာမရွိတဲ့အ တြက္ ကြၽန္ေတြဟာ တိရိစၧာန္ပမာျပဳမူ ဆက္ ဆံခံရတာ သမိုင္းအထင္အရွားပါဘဲ။ လူ တစ္ေယာက္ အသက္ရွင္ဖို႕လိုအပ္တဲ့ေရ အေျခခံအစားအစာပမာဏကိုေတာင္ ကြၽန္ေတြ ဟာေလာက္ငွေအာင္ ေပးျခင္းမခံရတဲ့အျဖစ္ ေတြေရ တြက္၍ မရေလာက္ေအာင္ရွိပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ အစၥလာမ္သာသနာဝင္ မုစ္လင္မ္ေတြကေတာ့ မိမိရဲ့ေက်းကြၽန္ေတြကို ဘယ္လုိ ဆက္ဆံရမလဲဆိုတာကိုသာမက မိမိရဲ့ေက်းကြၽန္ကိုအစားမည္က႔ဲ သုိ႔ေကြၽး ဖို႔ေတာင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္အာယသ္ေတာ္(၇၆:၈)မွာျပ ႒ာန္းထားေတာ္မူပါ တယ္။

(ထိုမွတစ္ပါးထိုသူတို႔သည္ အစားအစာကိုခုံမင္စုံမက္ၾကလ်က္ႏွင့္ပင္ ထိုအရွင္ျမတ္အားခ်စ္ ၾကည္ ျမတ္ႏိုးေသာေၾကာင့္ သူဆင္းရဲ တို႔အားလည္းေကာင္း၊ ဖမဲ့ကေလး သူငယ္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ သုံ႔ပန္းတို႔ အားလည္းေကာင္း၊ ေကြၽးေမြးၾကကုန္၏။) (၇၆:၈)

ဒါတင္မကေသး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ရဲ့ ဆြဟီးဟ္ဟဒီးစ္ေတာ္ေတြမွာလည္းဘဲ ေက်း ကြၽန္ေတြကို ဘယ္လိုေကာင္းမြန္စြာ ေကြၽးေမြးေထာက္ပံ့ ျပဳမူဆက္ဆံရမလဲဆိုတဲ့ အ မိန္႕ေတာ္ေတြ ဟာ ေထာင့္စုံေအာင္ကိုပါရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ေက်းကြၽန္ ေတြကို လြတ္ေျမာက္ေစဖို႕ေက်းကြၽန္ကို လြတ္ေျမာက္ေစျခင္းဟာ ေကာင္းျမတ္တဲ့တရားျဖစ္ တ႔ဲအေၾကာင္းစတဲ့အမိန္႕ေတြ လည္းအလြန္ကိုမ်ားျပားလွပါတယ္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ဆြ ဟီးဟ္ဟဒီးစ္ ေတာ္ေတြကိုေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာဆန္းစစ္ရင္ အစၥလာမ္သာသနာ ဟာ ေက်းကြၽန္ေတြသုံ႕ပန္းေတြကို လြတ္ေျမာက္ တ႔ဲနည္းလမ္းေတြ အမ်ားအျပား ျပ ႒ာန္းေပးထားတာကို သိရမွာပါ။ ဥပမာအေနနဲ႕အာယသ္ေတာ္ (၄:၉၂) (၅:၈၉)(၅၈:၃) စတာေတြအရဆို ကိုယ့္ဟာကို ျပဳမိတဲ့ အျပစ္တစ္စုံ တစ္ရာ ဟာ ေက်းကြၽန္နဲ႕ဘယ္လို မွမပတ္ သတ္ေသာ္လည္း ေက်းကြၽန္ကို လြတ္ေျမာက္ေစျခင္းကို အဲဒီအျပစ္အတြက္ ျပစ္ ဒဏ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းကိုဘဲ ၾကည့္ၾကပါ။

ဒီလိုဆိုရင္…..ေမးခြန္း မွာေမးထားသလို အစၥလာမ္က ကြၽန္စနစ္ကို လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အတြက္ မရွိသင့္တဲ့ စနစ္ဆိုးလို႕သတ္မွတ္ရဲ့ သားနဲ႕ ဘာလို႕ ျပတ္ျပတ္သားသား “ဟရာမ္” မျပဳခဲ့ပါသ လဲ? ဘာလို႕ “ဟရာမ္” ယတိျပတ္ မျပဳခဲ့သလဲ ဆိုေတာ့…..ဒီေလာက္ ကမာၻနဲ႕ ခ်ီျပီး အျမစ္တြယ္ေနခဲ့တဲ့ အဲဒီစနစ္ဆိုးဟာ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ကမာၻ႕မ်က္ႏွာ ျပင္ေပၚ ကေနေပ်ာက္ကြယ္သြား မယ္ဆိုတာကို ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ေတာ္ အဆုံးအစမရွိပိုင္ေတာ္ မူတဲ့ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က တင္ၾကိဳသိေနလို႕ပါဘဲ။ ဒီေန႕ကမာၻ႕ဘယ္ေနရာမွာမွ ကြၽန္ စနစ္ဆိုတာ ဟာမရွိေတာ့ပါ ဘူး။ ေခတ္တိုင္းေဒသတိုင္း အတြက္ျဖစ္ တဲ့ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္မွာသာ ကြၽန္စနစ္ကို “ဟရာမ္” ျပဳ ထားတဲ့အာ ယသ္ေတာ္ ပါရွိမယ္ဆိုရင္ အဲဒီ က်မ္းဟာတစ္စုံတစ္ရာေသာ အကန္႕အ သတ္ေဘာင္ တစ္ခုထဲကို ေရာက္ေနမွာသာျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း တစ္ကယ္လို႕တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ကြၽန္စနစ္ဆိုတာ ကမာၻမွာျပန္ေပၚ လာရင္ေတာ့ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ဟာ ျပီးျပည့္ စုံတဲ့က်မ္းျမတ္ျဖစ္တဲ့ အေလ်ာက္ ကြၽန္စနစ္ကို အေကာင္းဆုံးကိုင္တြယ္ဖို႕ နည္းလမ္းေတြလည္း ရွိေနျပီးသားျဖစ္ေန ျပန္ပါ လိမ့္မယ္။
ဆက္ရန္……
က်ာက်ာၾကီး

No Comments Yet


There are no comments yet. You could be the first!

Write comment

Please read this note before your write comment.

 

Quranic Study Group
Los Angeles, California, USA
© 2005 - 2015 QuranInBurmese.com All Rights Reserved
Cron
Click here to download Zawgyi Font
Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976
Quran 38:29
Quran 26:24
Quran 3:138
Quran 6:153