ဇနီးကုိရုိက္ဆုံးမျခင္းေဆာင္းပါး အေပၚေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား။(၂)

ကုရ္အာန္ကုိဖြင္႔ဆုိပုံအဆင္႔ဆင္႔။
ကုရ္အာန္ကုိဖြင္႔ဆုိေသာ က်မ္းမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀၀) ေလာက္မွစတင္၍ ယေန႔တုိင္ ပင္ ထြက္ေနဆဲပင္။ ပဌမပုိင္း ေပၚထြက္ေသာ ဖြင္႔ဆုိခ်က္ မ်ားသည္ အစၥလာမ္႔သမုိင္းက်မ္း မ်ားကုိ အေျခခံဖြင္႔ဆုိၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ ေနာက္ပုိင္းတြင္ သမာက်မ္းကုိ အေျခခံ၍ ဖြင္႔ဆုိၾကသည္။ႏွစ္ဆယ္ရာစုွ ေလာက္မွစတင္၍ ကုရ္အာန္ကုိ အဘိဓါန္ျဖင္႔ ဖြင္႔ဆုိေသာ စနစ္ကုိ ဖြင္႔ဆုိလာၾက သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကုရ္အာန္ကုိ ဖြင္႔ဆုိရာတြင္ ကုရ္အာန္ပါ အ ျခား ဆက္စပ္အာယသ္မ်ား ျဖင္႔ဖြင္႔ဆုိလာၾကသည္။

ကုရ္အာန္ကုိဖြင္႔ရာတြင္။
(အသင္ထံသုိ႔ မဂၤလာအေပါင္းႏွင္႔ ျပည္႔စံုေသာက်မ္းဂန္ကုိ ငါအရွင္ခ်ေပးခ႔ဲျခင္းမွာ ထုိက်မ္းပါ အယာသ္မ်ားကုိ ဂဂနန ႏွဳိက္ႏွဳိက္ခြ်တ္ခြ်တ္ ေစ႔ငုံစြာ အေသးစိပ္ ေလ႔လာဆည္ပူး စဥ္းစား ဆင္ျခင္ရန္ အတြက္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ အသိဥာဏ္ရွင္မ်ားအဖုိ႔ တရားရယူႏွဳိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ကုရ္အာန္ ၃၈း၂၉)
ကုရ္္အာန္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ေနရာတြင္ ရွိေသာေ၀ါဟာရ အသံုးအနွံဳး အေၾကာင္းအရာကို ကုရ္္အာန္၏ အျခားအစိတ္အပိုင္း တစ္ေနရာတြင္ တစ္ၾကိမ္မက ထပ္မံထပ္မံ တစ္ေက်ာ့ျပီး တစ္ေက်ာ႔ ဆင့္ကာဆင့္ကာ ရွင္းထားျပီးျဖစ္သည္။
ထုိနည္းအတုိင္းပင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကုိ ဖြင္႔ဆုိရာတြင္လည္း အထက္မွအာယသ္၏ လမ္းညႊန္မွုအတုိင္း ကုရ္အာန္ပါ ဆက္စပ္အာယသ္ မ်ားကုိအႏု စိပ္ ေလ႔လာျပီးမွ ဖြင္႔ဆုိရမည္ ျဖစ္ သည္။

က်ာက်ာၾကီး၏ comments အေပၚ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခ်က္။
က်ာက်ာၾကီး၏ comments မ်ားကုိ ဇနီးကုိရုိက္ဆုံးမျခင္း။ ဟူေသာေဆာင္းပါး ေအာက္ တြင္ ေဖၚျပထား ျပီးျဖစ္သည္။ မေဖၚျပရေသးေသာ comment ကုိ ယခုတင္ျပမည္ျဖစ္ သည္။
စလာမ္အစ္ကိုၾကီးေရ……
က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ (၁၃း၁၇) ရဲ့ ျမန္မာဘာသာျပန္ ကို အရင္ဆုံးတင္ျပေပးပါ့မယ္။

“ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မုိးေကာင္းကင္မွာ(မိုး)ေရကုိရြာသြန္းေစေတာ္မူခဲ့၏။သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ေခ်ာင္း၊လ်ိဳး၊႐ိုးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏အ၀င္အဆံ့ႏွင့္ေလွ်ာ္ညီစြာစီးေတြ၍လာခဲ့ၾကေလသည္။ တစ္ဖန္ျပင္း စြာစီးေသာ ထိုေရစီးသည္ တက္၍ေနေသာေရျမႇဳပ္ကုိ အထက္သုိ႔ ခ်ီေဆာင္၍လာ ခဲ့ေလသည္။ ထုိနည္း တူစြာလူတုိ႔သည္ လက္၀တ္လက္စားေသာ္လည္းေကာင္း၊(အျခား)အသုံး အေဆာင္ ကိရိယာပစၥည္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ျပဳလုပ္အံ့ေသာငွာ(ဖိုထဲ၌)မီး ခ်ၾကကုန္ေသာ ဓာတ္သတၱဳမ်ားတြင္လည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ပင္ အျမႇဳပ္အေခ်းသည္ ရွိေပသည္။အလႅာဟ္္အရွင္ ျမတ္သည္ ဤ နည္းအတုိင္းပင္အမွန္ႏွင့္ အမွားကုိ ပုံခုိင္းေတာ္မူေလသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အညစ္အေၾကးသည္အသုံး မက်ေသာအရာအျဖစ္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သြားေလေတာ့သည္။ သို႔ရာတြင္လူ တုိ႔ အဖို႔ အသုံး ၀င္ေသာအရာမွာမူကားကမၻာေျမ၀ယ္က်န္ရွိ၍ေနေလသည္။ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ဤနည္းအတုိင္းပင္ဥပမာ ပုံေဆာင္ ခ်က္မ်ားကုိ ခိုင္းႏႈိင္းေတာ္ မူေခ်သတည္း။”

အထက္ပါအာယသ္ေတာ္ရဲ့ မ်ဥ္းသားထားတဲ့ စာပိုဒ္ေတြက “ယႆြ္ရိဗု” ပါတဲ့ စာေၾကာင္း ေတြပါ။ ပထမအာယသ္ေတာ္ (ကဇာလိကယႆြ္ရိဗုလ္လာ ဟုလ္ဟတ္က္ ကဝလ္ဘာသြိလ္) မွာ ထု ၊ ႐ိုက္ ၊ ႏွက္လို႕ အနက္ထြက္ တယ္ဆိုရင္လည္းမမွားပါဘူး။ “အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဤနည္းအတိုင္းပင္ အ မွန္ႏွင့္အမွားကို႐ိုက္ခတ္ေတာ္မူေလ သည္” လို႕ဘာသာျပန္လည္းအ ဆင္ေျပ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဒီအာယသ္ေတာ္ဟာ အမွန္နဲ႕ အမွားကိုႏိႈင္း ယွဥ္ပမာေပးတဲ့ အာယသ္ေတာ္ျဖစ္တယ္ လို႕ဘာသာျပန္သူအ ေတာ္မ်ား မ်ားကဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဃာဇီဆားဗ္ တို႕ဘာသာျပန္မွာ “အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ သည္ဤနည္း အတုိင္းပင္ အမွန္ႏွင့္အမွားကုိ ပုံခုိင္းေတာ္ မူေလသည္။” လို႕ျပန္ဆိုထား
တာျဖစ္ပါတယ္။ (“ႆြရဗ” နဲ႕သူ႕ဆင့္ပြါး ေတြကို “ဗိ” “အလာ” စတဲ့ စကားဆက္ ေတြနဲ႕ မသုံးဘဲ သီးသီးသန္႕သန္႕သုံးရင္ေတာ့ “ထု” “႐ိုက္” “ႏွက္”စတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြဘဲ အ မ်ားဆုံး ထြက္တာ)လို႕ကြၽန္ေတာ္ ေရးထားတာပါ။ အဲဒီ အဓိပၸာယ္သုံးမ်ိဳးဘဲ ပုံေသ ထြက္ တယ္လို႕ကြၽန္ေတာ္ ဘယ္ တုန္းကမွ မေရးခဲ့ပါဘူး အစ္ကိုၾကီးေရ။တစ္ကယ္ ေတာ့ အဲဒီ အာယသ္ ေတာ္မွာ “မစလ္/အမ္စာလ္” ဆိုတဲ့ေဝါဟာရကို ေဖ်ာက္ျပီး silent လုပ္ထား တာ ျဖစ္ပါတယ္။အဲလို အလြန္လွပတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကိုက က်မ္းေတာ္ ျမတ္ရဲ့ eloquence ပါ။
“ႆြရဗ” နဲ႕သူ႕ဆင့္ပြါးရဲ့ မူရင္းအဓိပၸာယ္ဟာ “ဥပမာေပးတယ္” လို႕လုံးဝမထြက္ပါဘူး။ (၄း၃၄) မွာပါတဲ့ “ဝႆြ္ရိဗူဟြန္းန” ကို အစ္ကိုၾကီး အယူအ ဆနဲ႕ဖြင့္ရင္ “သူမတို႕ကို ဥပမာေပးၾက” လို႕ အနက္ထြက္မွာပါ။ အဲလို အနက္ဖြင့္ရင္ မွန္ပါ့မလား အစ္ကိုၾကီးခင္ဗ်ား?

စာေရးသူ၏စတင္ေဆြးေႏြးခ်က္။
အထက္မွက်ာက်ာၾကီး၏ comment ျဖစ္ပါတယ္။ က်ာက်ာၾကီးန႔ဲ ကြ်န္ေတာ္႔စပ္ၾကားမွာ အယူ အဆမတူညီတာ တစ္ခုဘဲျဖစ္တယ္။ ကု၇္အာန္၄း၃၄ပါ- -
(“ဝႆြ္ရိဗူဟြန္းန”)ကုိ က်ာက်ာၾကီးက ဇနီးမ်ားကုိရုိက္ဆုံးမရမည္ဟု ယူဆသည္။က်ေနာ္ က နည္းလမ္းရွာသည္ဟုယူဆသည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင္႔ က်ာက်ာၾကီးက (ဒြ၊ရ၊ဗ)သည္ ရုိက္ႏွက္ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကုရ္အာန္ပါ အျခားအာယသ္မ်ားကုိ ကုိးကား၍ ထင္ျပ ထားေသာ comments မ်ားျဖစ္ သည္။ က်ာက်ာၾကီးရဲ႔ေအာက္ပါ အဆုိ- =
(“ႆြရဗ” နဲ႕သူ႕ဆင့္ပြါး ေတြကို “ဗိ” “အလာ” စတဲ့ စကားဆက္ ေတြနဲ႕ မသုံးဘဲ သီးသီး သန္႕သန္႕သုံးရင္ေတာ့ သုံးရင္ေတာ့ “ထု” “႐ိုက္” “ႏွက္”စတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြ ဘဲ အမ်ား ဆုံးထြက္ တာ) ဆုိတ႔ဲ က်ာက်ာၾကီးရ႔ဲ အထက္ပါ အယူအဆအေပၚ ကြ်န္ေတာ္ကကုရ္အာန္ ၏ ရွဳေဒါင္႔မွ စတင္သုံးသတ္ျပ မည္ ျဖစ္တယ္။
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ တစ္အုပ္လုံးတြင္ ထုိမူရင္းေ၀ါဟာရ(ဒြ-ရ-ဗ) န႔ဲ ဆင္႔ပြားေ၀ါဟာရ (၅၈) ၾကိမ္ပါ၀င္တယ္။ ရိုက္ႏွက္ရန္္ဟူ၍ ၈း၅၀။ ၄၇း၂၇။ ၂း၆၀။ ၇း၇၇။ တုိ႔တြင္သုံးထားသည္။
(မယုံၾကည္သူတုိ႔အား ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက အသက္ထုတ္ယူေသာအခါတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားကုိ လည္းေကာင္း ေက်ာမ်ားကုိလည္းေကာင္း ရုိက္ႏွက္ၾကသည္။) ၈း၅၀ႏွင္႔ ၄၇း၂၇တြင္သုံးထားသည္။
(တမန္ေတာ္မူဆာအား ပင္လယ္၏ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ အပုိင္းကုိရုိက္ရန္ အမိန္႔ေပးထား သည္။) ၇း၇၇တြင္ သုံးထာားသည္။
(တမန္ေတာ္မူဆာအား ၄င္း၏လက္ကုိင္ဒုတ္ျဖင္႔ ေက်ာက္ေဆာင္တစ္္ခု အေပၚသုိ႔ရုိက္ရန္ အမိန္႔ေပးခ႔ဲသည္ တြင္လည္းထုိေ၀ါဟာရ (ဒြ-ရ-ဗ) ကုိသုံးထားသည္။) ကုိ၂း၆၀ ေတြ႔ရ သည္။
ေဖၚျပပါကုရ္အာန္တြင္ ပါ၀င္ေသာ (ဒြ-ရ-ဗ) (၅၈)ၾကိမ္အနက္ ရုိက္ႏွက္သည္႔ အဓိပၸါယ္ျဖင္႔ သုံးစြဲထားသည္မွာ ဆယ္ၾကိမ္ပင္ မျပည္႔ေပ။ သုိ႔ရာတြင္ အၾကိမ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္သည္ ကြဲ ျပားျခားနားေသာ အျခားအဓိပၸါယ္မ်ားျဖင္႔ သုံးစြဲထားသည္ကုိ က်ေနာ္ေရာ က်ာက်ာၾကီး ပါ လကၡံထားျပီးသည္။

လူလူခ်င္းရုိက္ႏွက္ဆုံးမျခင္းဆုိင္ရာ
ကုရ္အာန္တြင္ပါ၀င္ေသာ အထက္ပါ (ဒြ၊ရ၊ဗ) ရုိက္ႏွက္ျခင္းမ်ိဳးသည္ အဂၤလိပ္စာေပ smite ျပင္းထန္စြာ ရုိက္ႏွက္ျခင္း မ်ားတြင္ ကုရ္အာန္၌ သုံးထား သည္။
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ တစ္အုပ္လုံးတြင္ လူအခ်င္းခ်င္းကုိ ရုိက္ႏွက္ဆုံးမျခင္းတြင္ (ဒြ၊ရ၊ဗ)ႏွင္႔ လုံ၀ဥႆုံ သုံႏွဳံးထားျခင္း မရွိေပ— တမလြန္တြင္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကလူသား ကုိ ျပစ္ ဒဏ္ေပးရာ တြင္ သုံးစြဲထားသည္။ တမန္ေတာ္မူဆာက ေတာင္ေမႊးျဖင္႔ (အဆြရ္) ေက်ာက္ေဆာင္ကုိ ရုိက္ျခင္း၊ ပင္လယ္ေရျပင္ ေပၚကုိရုိက္ျခင္း၊ တုိ႔တြင္သာသုံး ထားသည္။
တစ္နည္းအားျဖင္႔ ဆုိရေသာ္ တမန္ေတာ္မူဆာ၏ အဆြာဒုတ္ဟူသည္ ယေန႔ေခတ္စ ကားႏွင္႔ ဆုိရေသာ္- -၀ါးရင္းဒုတ္ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ႔သုိ႔ပင္ (ဒြ၊ရ၊ဗ) ရုိက္ႏွက္ျခင္းမ်ိဳး သည္ သက္မဲ႔အရာ မ်ားကုိ ၀ါးရင္းဒုတ္ျဖင္႔ရုိက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သက္ရွိကုိ အျပင္းအထန္ ရုိက္ သတ္ျခင္းတြင္ သုံးေၾကာင္း အထက္မွ ကုရ္အာန္အာယသ္မ်ားက ေဖၚျပေနသည္။
အလားတူ ကုရ္အာန္၃၈း၄၄တြင္ တမန္ေတာ္အယြဘ္က မိမိ၏ဇနီးကုိ အျပစ္ရွိသည္ဟု ယူဆ ျပီးၾကိမ္ဒဏ္(၁၀၀) ရုိက္၍ အျပစ္ေပးရန္ က်ိန္ဆုိခ႔ဲသည္။ အမွန္တစ္ကယ္ ဇနီးတြင္အျပစ္မရွိ သည္႔အတြက္ အလႅာဟ္အရွင္က တမန္ေတာ္အယြဘ္၏ က်ိန္ဆုိမွဳကုိ အာဘတ္ေျဖရန္ ျမက္တစ္ဆုပ္ကုိ ယူ၍ ဇနီးအေပၚ ထုိျမက္တစ္ဆုပ္ျဖင္႔ တစ္ခ်က္(စတိ) ရုုိက္ေစရာတြင္ (ဒြ၊ရ၊ဗ) ကုိသုံးသည္ဟု– ဘာသာျပန္သူမ်ားက ေရွးသမုိင္းက်မ္းမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ထုိအာယသ္ကုိ ထုိကဲ႔သုိ႔ဖြင္႔ဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ (မွတ္ခ်က္) ထုိအာယသ္တြင္ မ်က္တစ္ဆုပ္ျဖင္႔ ဇနီးကုိ ရုိက္ဟူ၍ တုိက္ရုိက္ျပဌာန္းမွဳ မပါေပ။
ကုရ္အာန္၃၈း၄၄ ကုိ တုိက္ရုိ္က္ဘာသာျပန္ပါက–(အသင္၏လက္ျဖင္႔ ျမက္တစ္ဆုပ္ကုိ ယူ၍ ထုိျမက္ျဖင္႔ရုိက္ပါ၊ အသင္၏က်ိန္ဆုိမွဳ ကုိမခ်ိဳးေဖါက္ ေလႏွင္႔။) ဟူ၍သာျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထုိအာယသ္ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသူမ်ား၏ အာေဘာ္အတုိင္း လက္ခံမည္ဆုိေသာ္ လည္း ထုိစာပုိဒ္ပါ (ဒြ၊ရ၊ဗ) သည္ ဇနီးကုိရုိက္၍ ဆုံးမခုိင္းျခင္းမဟုတ္ေပ။ တမန္ေတာ္ အယြဘ္၏ က်ိန္ဆုိမွဳ ကုိအာဘတ္ေျဖခုိင္းျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
(ထုိအခ်က္ တစ္ခ်က္ခ်က္တည္းႏွင္႔ပင္ ၄း၃၄ပါ (ဒြ၊ရ၊ဗ)သည္ ဇနီးမ်ားကုိ အမွန္တစ္ကယ္ ရုိက္ ၍ဆုံးမခိုင္းျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနေပသည္။
ေဖၚျပပါ ကုရ္အာန္တြင္ ပါ၀င္ေသာ(ဒြ၊ရ၊ဗ) ၅၈ၾကိမ္အနက္ ရုိက္ႏွက္ျခင္းဆုိင္ရာ အသုံ အႏွဳံ႔မွာ ႏွစ္မ်ိဳးသာရွိသည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ အျပင္းအထန္ အေသ ရုိက္ျခင္း။ အျခားတစ္မ်ိဳး မွာ အမွန္တစ္ ကယ္ ရုိက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ (စတိ)ရုိက္ျခင္းတုိ႔တြင္သာ အသုံးျပဳထား သည္။
ရုိက္ဆုံးမရာတြင္သုံးေသာစကားလုံး။
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ ရုိက္ႏွက္ဆုံးမရန္ လုိအပ္လာ ပါက မည္က႔ဲသုိ႔ရုိက္ႏွက္ ဆုံးမရမည္ကုိ အေသးစိပ္ျပဌာန္းထား ျပီးျဖစ္သည္။ ရုိက္ႏွက္ ဆုံးမရန္ အ တြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိသာ သီးသန္႔ရုိက္ဆုံးမရမည္ဟု အထူးျပဌာန္း ထားခ်က္ မရွိေပ။
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ လူ႔အသုိင္းအ၀ိုင္း အတြင္း အလြန္စက္ဆုတ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေသာ ကာေမသုမိစာၦစရကံ က်ဴးလြန္သည္႔ေယာက္်ားႏွင္႔ မိန္းမတုိ႔ အားမည္သုိ႔ အျပစ္ေပးရမည္ ကုိ က႑ ၂၄း၂ တြင္္ျပဌာန္းထားျပီးျဖစ္သည္။
ထုိျပစ္ဒဏ္မွာ အမွဳက်ဴးလြန္ေသာ မိန္းမႏွင္႔ေယက်္ားတုိ႔ကုိ သက္ေသေလးေယာက္ႏွင္႔ လက္ ပူးလက္ၾကပ္ ျမင္ေတြ႔ပါက (ၾကိမ္ဒဏ္တစ္ရာ)စီ မညွာတမ္းရုိက္ရန္ အမိန္႔ေပး ထားသည္။ထုိအ မိန္႔ပါ လူလူခ်င္းရုိက္ရန္ အျပစ္ေပးရန္ အမိန္႔ကုိ- – (ဂ်၊လိ၊ဒ)ဟူေသာ ေ၀ါ ဟာရကုိသုံးထား သည္။ ထုိနည္းတူစြာ ကုရ္အာန္၂၄း၄တြင္လည္း-
အျပစ္မ႔ဲေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား ကာေမသုမိစာၦစရကံ က်ဴးလြန္သည္ဟု သက္ေသေလးေယာက္ျဖင္႔ လက္ေတြ႔မျပႏွဳိင္ဘဲ စြပ္္စြဲေသာ ေယာက္ က်ားတုိ႔အား ၾကိမ္ဒဏ္(ရွစ္ဆယ္) မညွာတမ္း ရုိက္ရန္တြင္လည္း (ဂ်၊လိ၊ဒ)ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကုိသာ သုံးထားသည္။
ထုိ၂၄း၂ႏွင္႔ ၂၄း၄တုိ႔တြင္ ရုိက္ဆုံးမရန္ အမိန္႔ (ဂ်၊လိ၊ဒ)သည္- အဂၤလိပ္အေခၚ- whip, flog, lash, ၾကိမ္လုံး၊ၾကာပြတ္ စသည္တုိ႔ႏွင္႔ ရုိက္ျခင္းတုိ႔တြင္ သုံးစြဲေသာၾကိယာ ျဖစ္သည္။ ထုိက႔ဲသုိ႔ အျပစ္ရွိသူမ်ားကုိ အျပစ္ေပးရာတြင္လည္း အတုိင္းအတာ အေရအတြက္ အတိအက်သတ္ မွတ္ ျပဌာန္းထားျပီး ျဖစ္သည္။
ျပစ္မွဳႏွစ္ခုကုိ ယွဥ္တြဲေလ႔လာျခင္း
ကုရ္အာန္၄း၃၄ပါ ဇနီးမိန္းမမ်ားသည္ လင္ေယာက်္ားအတြက္ စုိးရိမ္ရေသာ အေျခအေန တြင္သာ ရွိေနေသးသည္။ အမွန္တစ္ကယ္ ေဖါက္ျပန္ေသာ အေျခအေနသုိ႔ပင္ မေရာက္ေသးေပ။ ထုိအမ်ိဳးသမီးတုိ႔အား ဆုံးမရန္နည္းစနစ္ကုိလည္း အဆင္႔ဆင္႔ညႊန္ ၾကား ထားျပီးျဖစ္ သည္။ ထုိအမ်ိဳးသမီးတုိ႔အား ျပစ္ဒဏ္ ေပးရာ၌ ၀ါးရင္းဒုတ္ႏွင္႔ အေသ ရုိက္ရမည္႔ ျပစ္ ဒဏ္မ်ိဳးသည္ ၄င္း တုိ႔ အဖုိ႔ အတုိင္းထက္အလြန္ နစ္နာေနေပသည္။
အလႅာဟ္အရွင္သည္ ကုရ္အာန္တြင္ ၾကိမ္ဒဏ္ဆုိင္ရာ အျပစ္ကုိျပဌာန္းရာတြင္ လည္း ေယာက်္ားျဖစ္ေစ မိန္းမျဖစ္ေစ လူသားမ်ားျဖစ္ပါလွ်က္ လူ႔က်င္႔၀တ္ ေဖါက္ဖ်က္ ၍တိရစာၦန္မ်ားနည္းတူ လိင္ေဖါက္ျပန္သူတုိ႔အား အျမင္႔ဆုံးေပးထားေသာ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ သည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ပါ ဥပေဒ မ်ားကုိိ ေလ႔လာဆည္းပူးရာတြင္“အဟ္ ကမြလ္ ဟာေကမီးန္း” အလႅာဟ္ အရွင္သည္ အမွ်တဆံုးေသာ တရားဆံုးျဖတ္သည့္ တရားသူ ၾကီးျဖစ္ သည္။ ထိုနည္း တူစြာ “အရ္ဟာမြလ္ရာေဟမီးန္” ဂရုဏာထားသူမ်ား အနက္ ဂရု ဏာအရာတြင္ သူမတူ ေအာင္ ထားႏိုင္ဆံုးသူျဖစ္ သည္ ဆုိေသာအခ်က္ကုိ ထည္႔သြင္း စည္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအရွင္၏ ဥပေဒမ်ားသည္ လူသားမ်ား၏ လူေရးဥပေဒမ်ား ကဲ႔သုိ႔ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ဥပေဒတစ္မ်ိဳး အမ်ိဳးသမီးအတြက္ ဥပေဒတစ္မ်ိဳးဟူ၍ ခြဲျခားျပဌာန္းထား ျခင္းမ်ိဳးမရွိေပ။
ရုိးရာလႊမ္းမုိးေသာ ဖြင္႔ဆုိမွဳမ်ားေၾကာင္႔
ကုရ္အာန္၄း၃၄ပါ (အရ္ေရဂ်ားလု ေကာက္၀ါမူးနာ အလာန္ေနဆား) ဟူေသာစာပုိဒ္ကုိ ကုရ္အာန္နည္းက် မဖြင္႔ဆုိႏွဳိင္ေသာေၾကာင္႔ ဇနီးမ်ားကုိရုိက္ ဆုံးမရမည္ဟူ၍ ဖြင္႔ဆုိ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိစာပုိဒ္ (အရ္ေရဂ်ားလု ေကာက္၀ါမူးနာ အလာန္ေနဆား)ကုိမ်ား စြာေသာဘာသာ ျပန္မ်ားတြင္ (ေယာက်္ားမ်ားသည္ မိန္းမမ်ားအေပၚ ဦးစီးနာယက မ်ား ျဖစ္သည္) ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ ကုိေဆာင္သည္႔ ဖြင္႔ဆုိမွဳမ်ားေၾကာင္႔ပင္။
ထုိ (ေကာက္၀ါမူးနာ) သူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ (က၊၀၊မ) ေျဖာင္႔မတ္ျခင္း၊ ေျဖာင္႔တန္းျခင္း၊ ဟုသည္႔ အဓိပၸါယ္ျဖစ္သည္။ ထုိအဓိပၸါယ္ကုိ ကုရ္အာန္ ၁၇း၉တြင္-

(ဧကန္ဤက်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္သည္ အျဖာင္႔မတ္ဆုံးေသာ တရားလမ္းကုိ ညႊန္ၾကားျပသသည္။) ဟု(က၊၀၊မ)၏ အဓိပၸါယ္ကုိ ဖြင္႔ဆုိထားသည္။

ကုရ္အာန္၄း၃၄ပါ (ေကာက္၀ါမူး)သည္ အရဗီစာေပသဒၵါအရ ၾကိယာဆင္႔ပြား(၂)ျဖစ္ သည္႔အတြက္ (ေယာက်္ားမ်ားသည္မိန္းမမ်ားအေပၚတရားမွ်တေစသူမ်ားျဖစ္သည္)ဟု ဆုိထားျခင္း ျဖစ္ သည္။
ကုရ္အာန္ကေျပာေသာ (အရ္ေရဂ်ားလု ေကာက္၀ါမူးနာ အလာန္ေနဆား) ဟူ သည္ ေယာက္်ားမ်ားသည္ ဇနီးမယားမ်ားအေပၚ ကုရ္အာန္ျပစနစ္ဇယားအတုိင္းတရား မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္သူ မ်ားျဖစ္သည္။
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္သည္ ကမာၻ႔လူသား တစ္ရပ္လုံးအတြက္ ကမာၻၾကီး၏ ေနာက္ဆုံးေန႔ တုိင္ တရားမွ်တဆုံးေသာ ဥပေဒအျဖစ္ တည္ရွိေနမည္႔ တစ္ခု တည္းေသာ အရွင္႔ဗ်ာ ဒိတ္ က်မ္းျဖစ္ သည္။ ထုိက်မ္းကုိ ၏-သည္-မလြဲ- တည္ရွိေနရန္ အရွင္ကုိယ္တုိင္ ထိန္း သိမ္းမည္ဟု ဂတိေပး ထားျပီးျဖစ္သည္။ ကုရ္အာန္၁၅း၉
ထုိက်မ္းတြင္ တည္ရွိေနေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလ ေနရာေဒသမေရြး လူတုိင္း အတြက္ တရားမွ်တမွဳ မရွိဟူ၍ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ကမွ် ေစာရကတက္၍ မရႏွဳိင္ ခ႔ဲေသး ေသာက်မ္းျဖစ္သည္။
ကုရ္အာန္တြင္ က႑ေပါင္း(၁၁၄) က႑အနက္ (အမ်ိဳးသမီးက႑) ဟူ၍ သီးသန္႔ပါ၀င္ သည္။ ထုိက႑တြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ တြင္တည္ရွိခ႔ဲေသာ မိန္းမႏွိမ္၀ါဒ မ်ိဳးစုံကုိ ပယ္ ဖ်က္၍ မိန္းမ မ်ား၏ဘ၀ကုိ ေယာက်္ားမ်ားႏွင္႔တန္းတူ အခြင္႔အေရးေပးခ႔ဲသည္။
ထုိက႑ကုိ စတင္သည္ႏွင္႔ ေယာက်္ားႏွင္႔မိန္းမတုိ႔ကုိ အရာတစ္ခုတည္းမွ ဖန္ဆင္းခ႔ဲ သည္ ဟူေသာစာပုိဒ္္ႏွင္႔ စတင္ထားသည္။ ထုိက႑တစ္ခုလုံးႏွင္႔ ကုရ္အာန္ပါအျခား က႑မ်ားတြင္ လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ စပ္လွ်င္းေသာ အခြင္႔အေရးမ်ားကုိ- အေသး စိပ္ျပဌာန္းထား ျပီးျဖစ္သည္။ ထုိဥပေဒမ်ား တြင္ ထိမ္းျမားျခင္းမွ ကြာရွင္းျခင္းဆုိင္ရာ အေသးစိပ္ပါ၀င္သည္။

သုိ႔ပါလွ်က္ကုရ္အာန္ကုိ ဖြင္႔ဆုိရာ၌ ရုိးရာေလာင္းရိပ္ေအာက္မွ ရုန္းထြက္၍ ကုရ္အာန္ကုိ ကုရ္အာန္ ျဖင္႔ ဖြင္႔ဆုိႏွဳိင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင္႔ – -
ကမာၻ႔လူသားမ်ား အျမင္တြင္ အစၥလာမ္သာသနာသည္ မိန္မႏွိမ္ေသာ ၀ါဒလမ္းစဥ္ကုိ က်င္႔သုံးသည္ဟူေသာ အရိပ္မည္းၾကီးသည္ လႊမ္းမုိးလွ်က္ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကုရ္အာန္ တြင္ အမ်ိဳး သမီးမ်ားကုိ မည္မွ်အတုိင္း အတာအထိ ဦိးစားေပးသည္ ကုိ သိလုိပါက ကုရ္အာန္၄း၂၅တြင္ –
အိမ္ေထာင္ျပဳရာ၌ ေက်းကြ်န္မမ်ား(၀ါ) သုံ႔ပန္းမ်ားကုိလည္း အိမ္ေထာင္ျပဳခြင္႔ ေပးထား သည္။ အကယ္၍ ထုိေက်းကြ်န္မမ်ားက အိမ္ေထာင္ေရး ေဖါက္ျပန္မွဳ ျပဳလာပါက ထုိ သူမတုိ႔အား လြတ္လပ္ေသာသူမ်ားကုိ ေပးေသာျပစ္ဒဏ္ထက္ တစ္၀က္ေပးရန္ျပ ဌာန္းထား သည္။

ဆုိလုိသည္မွာ လြတ္လပ္သူမ်ားအတြက္ ၾကိမ္ဒဏ္(၁၀၀) ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ထုိသူမမ်ား အတြက္ၾကိမ္ဒဏ္(၅၀)သာျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခ်င္းခ်င္းအတြင္းမွအခ်ဳပ္ အေႏွာင္တြင္ ရွိေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပုိမုိအခြင္႔ အေရး မ်ား ေပးထား ေပသည္။
အိမ္ေထာင္ေရးဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မွဳ
ထုိက်မ္းပါဥပေဒမ်ားအနက္ မ်ားစြာေသာဥပေဒမ်ားကုိပင္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကူးယူသုံးစြဲ လွ်က္ရွိေနေပသည္။ အကယ္၍ ကုရ္အာန္၄း၃၄ပါ စာပုိဒ္ ကုိ မိန္းမတုိ႔အား ရိုက္ဆုံးမ ရ မည္ဟု ဖြင္႔ ဆုိပါက ကမာၻ႔ႏုိင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ေသာ မြတ္စလင္မ္တုိ႔မွာ ထုိဥ ပေဒကုိ ၄င္းတုိ႔ ၏သက္တန္းတြင္ ဘယ္ေသာအခါမွ် လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္၍ အေကာင္ အထည္ေဖၚႏႈိင္မည္မ ဟုတ္ေပ။
အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ ထုိႏုိင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ ဇနီးကုိရုိက္ဆုံးမျခင္းသည္ Domestic Violence အိမ္ေထာင္ေရးဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မွဳ က်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသူမ်ားအ တြက္ ေထာင္ ဒဏ္က် ခံရသည္အထိ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင္႔ပင္။
ဦးစုိးလြင္(ျငိမ္းခ်မ္းလွ်ပ္စစ္)


No Comments Yet


There are no comments yet. You could be the first!

Write comment

Please read this note before your write comment.

 

Quranic Study Group
Los Angeles, California, USA
© 2005 - 2015 QuranInBurmese.com All Rights Reserved
Cron
Click here to download Zawgyi Font
Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976
Quran 38:29
Quran 26:24
Quran 3:138
Quran 6:153