အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသၼီးမ်ား၏ ပညာေရးကိုဦးစားေပးေသာ သာသနာေတာ္


 

အိုနဗီတမန္ေတာ္ အသင္ေျပာၾကားပါေလ အခ်င္းတို႕ အသိအလိမၼာ ညာဏ္ပညာရွိေသာ သူတို႕ႏွင့္အသိအလိမၼာ ညာဏ္ပညာ ကင္းမဲ့ေသာသူတို႕သည္ တူၾကပါသေလာ။ စင္စစ္မွာကား ညာဏ္ရွင္မ်ားသာလွ်င္ တရားရယူၾက ေပသတည္း။ (ကုရ္အာန္ ၃၉:၉)

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ထိုအရွင္ျမတ္၏ ကြၽန္တို႕အနက္ ‘အာလင္မ္’ပညာရွင္ မ်ားသာလွ်င္ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကကုန္၏။ ဧကန္မလြဲအလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာ ေပးသနားေတာ္ မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။ (၃၅:၂၈)

အဗူမူစာအယ္လ္ရွာရီမွ တစ္ဆင့္တမန္ ေတာ္ျမတ္က မိန္႕ဆိုခဲ့သည္မွာ အၾကင္သူသည္ ကြၽန္မိန္းမအား ေကာင္းေသာအက်င့္ႏွင္႔ ပညာရပ္မ်ားသင္ၾကားေပး၍ ၎အားထိမ္းျမား ပါက ထိုသူ ၏ေကာင္းမႈအား အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္မွ ႏွစ္ဆခ်ီးျမင့္မည္။ ထို႕ေနာက္၎ ကြၽန္မသည္ အလႅာဟ္အ ရွင္ျမတ္ႏွင့္ ၎၏သခင္အမိန္႕ကို နာခံလွ်င္၎၏ ေကာင္း မႈအားအလႅာဟ္ အ ရွင္ျမတ္မွ ႏွစ္ဆခ်ီးျမင့္ မည္။

(Translation of Sahih Bukhari, Manumission of Slaves, Volume 3, Book 46, Number 723)”

အကယ္၍မြတ္စလင္မ္ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားအား ပညာသင္ရန္ အစၥလာမ္သာသနာတြင္ တားျမစ္ ထားလွ်င္ အ ထက္မွတမန္ေတာ္ျမတ္ မိန္႕ဆိုခဲ့သည္မွာ အဘယ္သို႕လွ်င္ကိုက္ညီပါ႔ မည္နည္း။
ကသီလ္အစ္ဗ္ေန႕ေကြစ္ မွတစ္ဆင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္က မိန္႕ဆိုခဲ့သည္မွာ အၾကင္သူတစ္ ဦးတစ္သည္ ပညာရွာေဖြလိုသည့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္း ေပၚတြင္ေရာက္ေနလွ်င္ အလႅာဟ္အ ရွင္ျမတ္မွ ၎အားသုခဘုံသို႔သြားရာ ခရီးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ပို႔ေပးေတာ္မူမည္။ ႏွစ္ဘဝ အတြက္ ပညာဆည္းပူးသူမ်ား ကို ေကာင္းကင္တမန္မ်ား သည္ ဝမ္းသာအား ရျဖစ္၍ အေတာင္မ်ားကို နိမ္႔ခ်ေပးမည္။ ထို႕ေနာက္ေရထဲမွငါးမ်ား သည္၄င္း၏ အျပစ္ မ်ားမွ ခြင့္လႊတ္မႈရေစရန္ ဒိုအာဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ေတာင္းေပး မည္။

(Translation of Sunan Abu-Dawud, Knowledge (Kitab Al-Ilm), Book 25, Number 3634)”

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသၼီးမ်ားသည္ ပညာကိုသင္ယူ ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွသည္။

အသိပညာ ၾကြယ္ဝေသာသူသည္ အသိပညာနည္းပါး သူမ်ားထက္ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္ အားပို၍ ခ်စ္ေၾကာက္ရိုေသ၏။ ပညာတတ္ေသာသူသည္ ပညာမတတ္ေသာ သူထက္ပို၍ သာလြန္ ၏။
ထို႕ေၾကာင့္ပညာသည္ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသၼီး ႏွစ္ဦးစလုံးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ အ ရာျဖစ္၏။ ပညာမရွိဘဲႏွင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ၏အံ့မခန္း ဖန္ဆင္းမႈမ်ားကို သိႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူလွေပ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဖန္ ဆင္းမႈမ်ားကို ကြၽန္ုပ္တို႕အား သိပၸံမွတစ္ ဆင့္ သက္ေသအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးထားေပသည္။ ကြၽန္ုပ္တို႕ထင္ရွားစြာ သိျမင္ရသည္မွာ ႏွစ္ ဘဝအတြက္ ပညာသင္ၾကားျခင္းသည္ သုခဘုံအတြက္လည္း ျဖစ္သက႔ဲသုိ႔ လူသား မ်ားအ တြက္လည္း အက်ိဳးရွိပါသည္။

ဤသို႕ဆိုလွ်င္ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ယူသန္ေသာ မြတ္စလင္မ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသၼီးမ်ား ၏ ပညာသင္ယူမႈကို အဘယ္ ေၾကာင့္တားျမစ္ရပါသနည္း။

အခ်ိဳ႔ေသာ မြတ္စလင္မ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသၼီးမ်ား၏ ပညာေရးကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ ထား  သည္မ်ားကုိ ေတြ႔ရွိရေပသည္။ ကမၻာ႔ ဥပေဒမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း အစၥလာမ္႔ ဥပေဒ မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသၼီးမ်ား အားပညာဆည္းပူး ခြင္႔မ်ားကုိ္ တားဆီးပိတ္ပင္ ထားေသာ  ဥပေဒဟူ၍မရွိေပ။

တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ၾကင္ယာေတာ္ ခဒီဂ်ာသခင္မသည္ (Business woman) စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ ကုန္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ခ႔ဲေသာ သာဓကမ်ားရွိေနခ႔ဲေပသည္။  တဖန္ တ မန္ေတာ္ျမတ္၏ ၾကင္ယာေတာ္ အာေအရွာသ ခင္မ သည္လည္း တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဩဝါဒေတာ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္ လည္ေဟာ ၾကားခဲ့သည္႔ သာဓကမ်ားလည္း ရွိေနေပသည္။အာေအရွာသခင္မသည္ မဟာသာ ဝက ၾကီးမ်ားျဖစ္ ၾကေသာ ဇုိေဗးရ္သခင္ႏွင္႔ သြာလဟာသခင္ တုိ႔ႏွင္႔အတူ  မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳး သားစစ္သည္ မ်ားကုိဦးစီး၍ ကုလားအုပ္တုိက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ တုိက္ခိုက္ခ႔ဲေၾကာင္း သမုိင္း တြင္အထင္အရွားရွိေနေပျဖစ္ သည္။
မြတ္စလင္မ္ႏုိင္ငံမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အခ်ိဳ႕ေခါင္းေဆာင္ အၾကီးအကဲအမ်ား စုႏွင့္ ေနာက္ လိုက္မ်ားတြင္ စာေပတတ္သိ္နားလည္ မွဳ အားနည္းျခင္းမ်ား ရွိေနေပသည္။ ထိုသို႕ပညာ ရည္အားနည္းမွဳတုိ႔ေၾကာင္႔ ၄င္းတုိ႔ ၏မြတ္စလင္မ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ မြတ္စ လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔မွာ အစၥလာမ္သာသနာက ေပးထားေသာေမြးရာပါ အခြင္႔အေရးမ်ား ဆုံရွဳံးလွ်က္ရွိ ေနေပသည္။

(အိုသက္ဝင္ယုံၾကည္သူ အေပါင္းတို႕ အသင္တို႕သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႕ေတာ္မ်ားကို လိုက္နာၾကေလကုန္၊ ထိုနည္းတူစြာ အသင္တို႕သည္ ရစူလ္တမန္ ေတာ္၏အမိန္႕ေတာ္ မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိတို႕အနက္မွ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အမိန္႕ကိုလည္းေကာင္း လိုက္နာၾကေလကုန္။ တဖန္အကယ္၍ အသင္တို႕သည္ တစုံတရာကိစၥ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြါးခဲ့ၾကေသာ္၊ အသင္တို႕သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ဆုံးေန႕ကိုလည္းေကာင္း သက္ဝင္ယုံၾကည္ၾကပါလွ်င္ ထိုကိစၥကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္သို႕ လည္းေကာင္း၊ ရစူလ္တမန္ေတာ္၏ထံသို႕ လည္းေကာင္း ျပန္လည္ပို႕သၾကေလကုန္။ ဤသို႕ျပဳ လုပ္ျခင္းသည္ကား အသင္တို႕ အဘို႕ ဤမ်က္ေမွာက္ ေလာကီဘဝ၌ အမြန္ျမတ္ဆုံး ျဖစ္သည့္အျပင္၊ ေနာင္တမလြန္ဘဝ၌လည္း အက်ိဳးအာနိသင္ အားျဖင့္ အေကာင္းဆုံးပင္ ျဖစ္ေခ်သတည္း။ (၄:၅၉)

အစၥလာမ္သာသနာဝင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တို႕၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ အေပၚ  ေလးနက္စြာတာဝန္ယူရမည္။ အကယ္၍ ၎တုိ႔၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွားယြင္းသြားပါကအမ်ား မြတ္စလင္မ္မ်ား၏ ေမြးရာပါ ရသင္႔ရ ထုိက္ေသာ အခြင္႔အေရးမ်ားသည္ ဆုံးရွုံးၾကရ မည္္ျဖစ္ သည္္။

မမီးမီး
အစၥလာ့မ္ေရာင္ျခည္

http://islam-yaungche.blogspot.com


No Comments Yet


There are no comments yet. You could be the first!

Write comment

Please read this note before your write comment.

 

Quranic Study Group
Los Angeles, California, USA
© 2005 - 2015 QuranInBurmese.com All Rights Reserved
Cron
Click here to download Zawgyi Font
Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976
Quran 38:29
Quran 26:24
Quran 3:138
Quran 6:153